รายงานการวิจัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (ระเบียนเลขที่ 491598)

000 -LEADER
fixed length control field 17656nm a2200805 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 491598
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20170130144148.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field c
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 070327s2007 tha
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (OCLC)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) CDG325
245 00 - TITLE STATEMENT
Title รายงานการวิจัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
Medium [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] /
Statement of responsibility, etc โดย สถาบันพระปกเกล้า.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc สถาบัน,
Date of publication, distribution, etc [2550?]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 1 ซีดี-รอม ;
Other physical details 4 3/4 นิ้ว.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : การวิจัย / โดย ไพโรจน์ พลเพชร และคณะ -- การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการทำงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ : การวิจัย / โดย ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : การวิจัย / โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว และคณะ -- บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประชาชนในการเลือกตั้งระบบใหม่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ : การวิจัย / โดย พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และคณะ -- การตรวจสอบการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ : การวิจัย / โดย นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ -- การเมืองกับผลประโยชน์ทางธุรกิจภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : การวิจัย / โดย อัมมาร สยามวาลา และคณะ -- ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารและเสถียรภาพของรัฐบาล : การวิจัย / โดย มนตรี ธูปสุวรรณ และคณะ -- ประสิทธิผลของรัฐสภาไทย : การวิจัย / โดย นรนิติ เศรษฐบุตร และคณะ -- การติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ : รวมบทสรุปผู้บริหารชุดโครงการวิจัย -- การใช้และข้อค้นพบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : การวิจัย / โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต -- ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ : การวิจัย / โดย สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ -- การติดตามและการประเมินผลการทำงานของศาลปกครอง : การวิจัย / โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์ และคณะ -- การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : การวิจัย / โดย พนา ทองมีอาคม -- สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 : การวิจัย / โดย ชลัช จงสืบพันธ์ และคณะ -- การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการการเลือกตั้ง : การวิจัย / โดย ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ และคณะ -- ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ : การวิจัย / โดย เอื้อมพร ตสาริกา และคณะ -- ติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน : การวิจัย / โดย ตมิสา มุกต์มณี -- การศึกษาบทเรียนเลือกตั้ง สว. เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น พ.ศ. 2543 : รายงานการวิจัย / โดย สำนักวิจัยและพัฒนา -- พฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 : รายงานการวิจัย / โดย สำนักวิจัยและพัฒนา -- การวัดระดับความเป็นประชาธิปไตยและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : รายงานการวิจัย / โดย สำนักวิจัยและพัฒนา -- บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้น : รายงานการวิจัย / โดย สำนักวิจัยและพัฒนา -- แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : ปัญหา อุปสรรค และทางออก / โดย คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ -- นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ : การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (conflict of interest) : รายงานการวิจัย / โดย วิทยากร เชียงกูล -- ความต่อเนื่องของประชาธิปไตยในประเทศไทย : การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2543 : รายงาน / โดย โรเบิร์ต บี อัลบริททัน และถวิลวดี บุรีกุล -- การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย : รายงาน / โดย โรเบิร์ต บี อัลบริททัน และถวิลวดี บุรีกุล -- บทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการเมืองในด้านการเลือกตั้งของประเทศไทย : รายงาน / โดย โรเบิร์ต บี อัลบริททัน และถวิลวดี บุรีกุล -- สรุปประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2549 : รวบรวมจากงานศึกษาวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า / โดย ปัทมา สูบกำบัง.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Geographic subdivision ไทย.
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name ไทย
General subdivision การเมืองและการปกครอง.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element สิทธิมนุษยชน
Geographic subdivision ไทย.
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไพโรจน์ พลเพชร.
9 (RLIN) 86492
Personal name ถวิลวดี บุรีกุล.
9 (RLIN) 384901
Personal name ฉันทนา หวันแก้ว.
9 (RLIN) 117449
Personal name พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว,
Dates associated with a name 2486-
9 (RLIN) 249607
Personal name นวลน้อย ตรีรัตน์.
9 (RLIN) 354569
Personal name อัมมาร สยามวาลา,
Dates associated with a name 2482-
Personal name มนตรี ธูปสุวรรณ.
9 (RLIN) 519676
Personal name นรนิติ เศรษฐบุตร,
Dates associated with a name 2484-
Personal name สุรพล นิติไกรพจน์.
Personal name นันทวัฒน์ บรมานันท์.
Personal name พนา ทองมีอาคม.
9 (RLIN) 508322
Personal name ชลัช จงสืบพันธ์.
9 (RLIN) 309192
Personal name ตมิสา มุกต์มณี.
9 (RLIN) 519677
Personal name เอื้อมพร ตสาริกา.
9 (RLIN) 519678
Personal name คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม,
Dates associated with a name 2504-
9 (RLIN) 92328
Personal name วิทยากร เชียงกูล,
Dates associated with a name 2489-
Personal name อัลบริททัน, โรเบิร์ต บี.
9 (RLIN) 519700
Personal name ปัทมา สูบกำปัง.
9 (RLIN) 388786
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สถาบันพระปกเกล้า.
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยรังสิต.
Subordinate unit คณะนิติศาสตร์.
9 (RLIN) 519679
Corporate name or jurisdiction name as entry element สถาบันพระปกเกล้า.
Subordinate unit สำนักวิจัยและพัฒนา.
9 (RLIN) 398687
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการทำงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประชาชนในการเลือกตั้งระบบใหม่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title การตรวจสอบทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title การเมืองกับผลประโยชน์ทางธุรกิจภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารและเสถียรภาพของรัฐบาล : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title ประสิทธิผลของรัฐสภาไทย : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title การติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ : รวมบทสรุปผู้บริหารชุดโครงการวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title การใช้และข้อค้นพบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title การติดตามและการประเมินผลการทำงานของศาลปกครอง : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการการเลือกตั้ง : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title ติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน : การวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title การศึกษาบทเรียนเลือกตั้ง สว. เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น พ.ศ. 2543 : รายงานการวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title พฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 : รายงานการวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title การวัดระดับความเป็นประชาธิปไตยและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : รายงานการวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้น : รายงานการวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : ปัญหา อุปสรรค และทางออก.
Uncontrolled related/analytical title นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ : การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (conflict of interest) : รายงานการวิจัย.
Uncontrolled related/analytical title ความต่อเนื่องของประชาธิปไตยในประเทศไทย : การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2543 : รายงาน.
Uncontrolled related/analytical title การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย : รายงาน.
Uncontrolled related/analytical title บทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการเมืองในด้านการเลือกตั้งของประเทศไทย : รายงาน.
Uncontrolled related/analytical title สรุปประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2549 : รวบรวมจากงานศึกษาวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า.
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 249609
Personal name ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์,
Dates associated with a name 2498-
Titles and other words associated with a name 2498-
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type CD/DVD
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ MS, VB
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง AS
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Koha item type
          Audio-Visual Materials Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 26/11/2007 7 1   CDG325 31379011831634 19/05/2021 25/04/2011 CD/DVD
          Audio-Visual Materials Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 18/05/2007 7     CDG325 31379011529469     CD/DVD
          Audio-Visual Materials Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library 26/11/2007 7     CDG325 31379011831626 25/06/2020   CD/DVD
          Audio-Visual Materials Thammasat Library, Pattaya Campus Thammasat Library, Pattaya Campus 26/11/2007 7     CDG325 31379011831618     CD/DVD

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544