อาจาริยบูชา ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ / (ระเบียนเลขที่ 492356)

000 -LEADER
fixed length control field 12873nam a2201009 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 492356
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210503093020.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 070523s2007 0 tha
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)880768311
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KZ3410
Item number .อ626
245 00 - TITLE STATEMENT
Title อาจาริยบูชา ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ /
Statement of responsibility, etc จตุรนต์ ถิระวัฒน์ บรรณาธิการ.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc [กรุงเทพฯ] :
Name of publisher, distributor, etc คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Date of publication, distribution, etc 2550.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 16, 473 หน้า :
Other physical details แผนที่.
500 ## - GENERAL NOTE
General note มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ประวัติศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ -- ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ จากเกร็ดชีวิต / นพนิธิ สุริยะ -- กฎหมายระหว่างประเทศกับการกำหนดเขตแดนของประเทศไทย / กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ -- Summary of presentations and discussions : International Symposium on Land and River Boundary Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development / Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the International Boundaries Research Unit, Durham University, United Kingdom -- เขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา อำนาจอธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูด / พลเรือเอกถนอม เจริญลาภ -- หลักการและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ลำน้ำระหว่างประเทศเป็นเส้นเขตแดนทางบกของรัฐ / วิสูตร ตุวยานนท์ -- ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาล : แนวโน้มมิติใหม่ของกฎหมาย / อนันต์ จันทรโอภากร -- ความรับผิดชอบของรัฐ (state responsibility) / ประสิทธิ์ เอกบุตร -- Some legal reflections on Jus ad bellum : self-defense / Prasit Pivavatnapanich -- ปัญหาการก่อการร้ายกับกฎหมายระหว่างประเทศ / จันตรี สินศุภฤกษ์ -- Maritime terrorism in Southeast Asia : some legal aspects / Saratoon Santivasa -- Key human rights challenges : order of the day? / Vitit Muntarbhorn -- A short note on Thailand and human trafficking related problems : laws and cooperation in the Mekong Region to assist and protect trafficking victims / Pisawat Sukonthapan -- ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 : จุดหักเหของปรัชญาการจัดการประชากรของรัฐไทย เรื่องสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน / พันธ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- Self-determination claims of the Pattani Malays of Southern Thailand / Rutchabhoom Boonrawd -- GATT กับการค้าและสิ่งแวดล้อม / ธเนศ สุจารีกุล -- กฎหมายอนุวัตรการความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการของ WTO / กฤต ไกรจิตติ -- หลักกฎหมายเบื้องต้นในการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี / วิลาวรรณ มังคละธนะกุล -- Appellate body กับบทบาทที่เป็น judicial activism : จำเป็นหรือทางเลือก? / ศักดา ธนิตกุล -- กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการทำประมงในทะเลหลวง / ชุมพร ปัจจุสานนท์ -- เขตอำนาจรัฐในการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการทิ้งเท / จุมพต ถิระวัฒน์ -- What Thailand has achieved as party to the Kyoto protocol? / Pornchai Danvivathana -- ผลกระทบจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีอวกาศต่อกฎหมายอวกาศในปัจจุบัน / จตุรนต์ ถิระวัฒน์ -- เสียงของอากาศยาน : ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้าม / ทศพร ลีพึ่งธรรม -- บทบาทหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญและเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 / กำชัย จงจักรพันธ์ -- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท / เสาวนีย์ อัศวโรจน์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element กฎหมายระหว่างประเทศ.
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name ไทย
General subdivision เขตแดน.
9 (RLIN) 17299
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element เขตแดน.
Topical term or geographic name as entry element ความมั่นคงระหว่างประเทศ.
9 (RLIN) 210875
Topical term or geographic name as entry element การก่อการร้าย.
Topical term or geographic name as entry element สิทธิมนุษยชน.
Topical term or geographic name as entry element การค้าระหว่างประเทศ.
Topical term or geographic name as entry element การค้าเสรี.
Topical term or geographic name as entry element กฎหมายประมง.
9 (RLIN) 67478
Topical term or geographic name as entry element การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
9 (RLIN) 438614
Topical term or geographic name as entry element กฎหมายอวกาศ.
9 (RLIN) 95930
Topical term or geographic name as entry element Boundaries.
Topical term or geographic name as entry element Terrorism
Geographic subdivision Southeast Asia.
Topical term or geographic name as entry element Human trafficking
General subdivision Law and legilation
Geographic subdivision Thailand.
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นพนิธิ สุริยะ.
Personal name จตุรนต์ ถิระวัฒน์.
9 (RLIN) 95929
Personal name ถนอม เจริญลาภ.
9 (RLIN) 89375
Personal name วิสูตร ตุวยานนท์.
9 (RLIN) 177061
Personal name อนันต์ จันทรโอภากร.
9 (RLIN) 41054
Personal name ประสิทธิ์ เอกบุตร.
9 (RLIN) 42745
Personal name Prasit Pivavatnapanich.
9 (RLIN) 608678
Personal name จันตรี สินศุภฤกษ์.
9 (RLIN) 91779
Personal name Saratoon Santivasa.
9 (RLIN) 608679
Personal name Vitit Muntarbhorn.
9 (RLIN) 189020
Personal name Pisawat Sukonthapan.
9 (RLIN) 33354
Personal name พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร,
Dates associated with a name 2501-
9 (RLIN) 36766
Personal name Rutchabhoom Boonrawd.
9 (RLIN) 608680
Personal name ธเนศ สุจารีกุล.
9 (RLIN) 396074
Personal name กฤต ไกรจิตติ.
9 (RLIN) 398718
Personal name วิลาวรรณ มังคละธนะกุล.
9 (RLIN) 608681
Personal name ศักดา ธนิตกุล.
Dates associated with a name 2501-
9 (RLIN) 386411
Personal name ชุมพร ปัจจุสานนท์.
9 (RLIN) 85289
Personal name จุมพต สายสุนทร.
9 (RLIN) 52335
Personal name Pornchai Danvivathana.
9 (RLIN) 608685
Personal name จตุรนต์ ถิระวัฒน์.
9 (RLIN) 95929
Personal name ทศพร ลีพึ่งธรรม,
Dates associated with a name 2510-
9 (RLIN) 260646
Personal name กำชัย จงจักรพันธ์.
9 (RLIN) 84861
Personal name เสาวนีย์ อัศวโรจน์.
9 (RLIN) 65896
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element กระทรวงการต่างประเทศ.
Subordinate unit กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย.
-- กองเขตแดน.
9 (RLIN) 608675
Corporate name or jurisdiction name as entry element Thailand.
Subordinate unit Ministry of Foreign Affairs.
9 (RLIN) 251864
Corporate name or jurisdiction name as entry element International Boundaries Research Unit.
9 (RLIN) 531975
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title ประวัติศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์.
Uncontrolled related/analytical title ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ จากเกร็ดชีวิต.
Uncontrolled related/analytical title กฎหมายระหว่างประเทศกับการกำหนดเขตแดนของประเทศไทย.
Uncontrolled related/analytical title Summary of presentations and discussions : International Symposium on Land and River Boundaries Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development.
Uncontrolled related/analytical title เขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา อำนาจอธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูด.
Uncontrolled related/analytical title หลักการและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ลำน้ำระหว่างประเทศเป็นเส้นเขตแดนทางบกของรัฐ.
Uncontrolled related/analytical title ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาล : แนวโน้มมิติใหม่ของกฎหมาย.
Uncontrolled related/analytical title ความรับผิดชอบของรัฐ.
Uncontrolled related/analytical title Some legal reflections on Jus ad bellum : self-defense.
Uncontrolled related/analytical title ปัญหาการก่อการร้ายกับกฎหมายระหว่างประเทศ.
Uncontrolled related/analytical title Maritime terrorism in Southeast Asia : some legal aspects.
Uncontrolled related/analytical title Key human rights challenges : order of the day?
Uncontrolled related/analytical title A short note on Thailand and human trafficking related problems : laws and cooperation in the Mekong Region to assist and protect trafficking victims.
Uncontrolled related/analytical title ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 : จุดหักเหของปรัชญาการจัดการประชากรของรัฐไทย เรื่องสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน.
Uncontrolled related/analytical title Self-determination claims of the Pattani Malays of Southern Thailand.
Uncontrolled related/analytical title GATT กับการค้าและสิ่งแวดล้อม.
Uncontrolled related/analytical title กฎหมายอนุวัตรการความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการของ WTO.
Uncontrolled related/analytical title หลักกฎหมายเบื้องต้นในการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี.
Uncontrolled related/analytical title Appellate body กับบทบาทที่เป็น judicial activism : จำเป็นหรือทางเลือก?
Uncontrolled related/analytical title กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการทำประมงในทะเลหลวง.
Uncontrolled related/analytical title เขตอำนาจรัฐในการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการทิ้งเท.
Uncontrolled related/analytical title What Thailand has achieved as party to the Kyoto protocol?
Uncontrolled related/analytical title ผลกระทบจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีอวกาศต่อกฎหมายอวกาศในปัจจุบัน.
Uncontrolled related/analytical title เสียงของอากาศยาน : ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้าม.
Uncontrolled related/analytical title บทบาทหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญและเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550.
Uncontrolled related/analytical title ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 25
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ BF, PI
ผู้ตรวจสอบการพิมพ์ AS
ผู้ตรวจสอบหนังสือซ้ำ BF
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง ST
ผู้ตรวจสอบหัวเรื่องและเลขหมู่ CM
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Copy number Koha item type Checked out
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 25/05/2007 7 4   KZ3410 .อ626 31379011538973 23/06/2020 24/10/2012 ฉ. 9 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 25/05/2007 7 1   KZ3410 .อ626 31379011538981 23/06/2020 17/10/2007 ฉ. 10 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 13/09/2007 7 2   KZ3410 .อ626 31379011706158 23/06/2020 23/12/2013 ฉ. 12 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 13/09/2007 7 1   KZ3410 .อ626 31379011706166 23/06/2020 06/12/2007 ฉ. 13 Book  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 25/05/2007 7 10 30 KZ3410 .อ626 31379011538890 10/07/2018 20/06/2016 ฉ. 1 Book  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 25/05/2007 7 7 107 KZ3410 .อ626 31379011538908 05/09/2018 20/03/2016 ฉ. 2 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 25/05/2007 7 23 43 KZ3410 .อ626 31379011538916 10/03/2021 12/09/2020 ฉ. 3 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 25/05/2007 7 19 38 KZ3410 .อ626 31379011538924 03/05/2021 03/05/2021 ฉ. 4 Book 31/08/2021
          General Books Thammasat Library, Pattaya Campus Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks 15/05/2008 7     KZ3410 .อ626 31379012036803     ฉ. 14 Book  

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544