รวมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2550 ; และ, รายงานการศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2550 (ระเบียนเลขที่ 515530)

000 -LEADER
fixed length control field 10011nm a2200613 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 515530
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20191119055548.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field c
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 080723s2008 tha
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (OCLC)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) CDG
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) .ร54336
245 00 - TITLE STATEMENT
Title รวมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2550 ; และ, รายงานการศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2550
Medium [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] /
Statement of responsibility, etc สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc สำนักงาน,
Date of publication, distribution, etc [2551?]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 1 ซีดี-รอม ;
Dimensions 4 3/4 นิ้ว.
592 ## - MUSIC NOTE
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 1:
Varying form of title การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตร 28 /
Miscellaneous information อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ, บรรเจิด สิงคะเนติ.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 2:
Varying form of title ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : รายงานการวิจัย /
Miscellaneous information สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 3:
Varying form of title เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไทยมาตรา 246 และ266 : รายงานการวิจัย /
Miscellaneous information สมคิด เลิศไพฑูรย์, บรรเจิด สิงคะเนติ.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 4:
Varying form of title ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) : รายงานการวิจัย /
Miscellaneous information นันทวัฒน์ บรมานันท์.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 5:
Varying form of title วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย : รายงานการวิจัย /
Miscellaneous information วรเจตน์ ภาคีรัตน์.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 6:
Varying form of title หลักการใช้อำนาจขององค์กรที่ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย /
Miscellaneous information บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 7:
Varying form of title การออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย : รายงานการวิจัย /
Miscellaneous information นันทวัฒน์ บรมานันท์.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 8:
Varying form of title การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย /
Miscellaneous information สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 9:
Varying form of title หลักและวิธีปฏิบัติการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ : กรณีมีบทบัญญัติว่า "ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ : รายงานผลการศึกษาวิจัย /
Miscellaneous information ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 10:
Varying form of title การยกเลิกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล : รายงานการศึกษาวิจัย /
Miscellaneous information บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 11:
Varying form of title กระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 264 : รายงานการศึกษาวิจัย /
Miscellaneous information นันทวัฒน์ บรมานันท์.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 12:
Varying form of title การคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย /
Miscellaneous information สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 13:
Varying form of title การขัดแย้งระหว่างเขตอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย /
Miscellaneous information สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 14:
Varying form of title สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน : รายงานการวิจัย /
Miscellaneous information กิตติศักดิ์ ปรกติ.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 15:
Varying form of title การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 219 : รายงานการวิจัย /
Miscellaneous information นันทวัฒน์ บรมานันท์.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 16:
Varying form of title สภาพบังคับของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย /
Miscellaneous information อุดม รัฐอมฤต และคณะ.
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องที่ 17:
Varying form of title การเปลี่ยนแปลงแนวคำวินิจฉัยและผลผูกพันของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Miscellaneous information วรเจตน์ ภาคีรัตน์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 171141
Topical term or geographic name as entry element กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Geographic subdivision ไทย
General subdivision คดี.
9 (RLIN) 374472
Topical term or geographic name as entry element ศาลรัฐธรรมนูญ.
9 (RLIN) 388895
Topical term or geographic name as entry element ศาลรัฐธรรมนูญ
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 325280
Topical term or geographic name as entry element สิทธิมนุษยชน
Geographic subdivision ไทย.
Topical term or geographic name as entry element การกระทำของรัฐ.
9 (RLIN) 289455
Topical term or geographic name as entry element สิทธิพลเมือง
Geographic subdivision ไทย.
Topical term or geographic name as entry element การบังคับคดี
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 39588
Topical term or geographic name as entry element การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 496595
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อุดม รัฐอมฤต,
Dates associated with a name 2502-
9 (RLIN) 94586
Personal name นพนิธิ สุริยะ.
9 (RLIN) 282546
Personal name บรรเจิด สิงคะเนติ.
Personal name สมคิด เลิศไพฑูรย์.
Personal name นันทวัฒน์ บรมานันท์.
9 (RLIN) 32537
Personal name วรเจตน์ ภาคีรัตน์.
9 (RLIN) 429012
Personal name บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
9 (RLIN) 30758
Personal name ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.
9 (RLIN) 352981
Personal name กิตติศักดิ์ ปรกติ.
9 (RLIN) 84654
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
9 (RLIN) 306871
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title รายงานการศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2550.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type CD/DVD
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ SG
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง VB
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Copy number Koha item type
          Audio-Visual Materials Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 20/08/2008 7 1   CDG .ร54336 31379012213220 20/05/2021 03/04/2009 ฉ. 5 CD/DVD
          Audio-Visual Materials Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library 25/07/2008 7     CDG .ร54336 31379012163870     ฉ. 3 CD/DVD
          Audio-Visual Materials Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library 25/07/2008 7 1   CDG .ร54336 31379012140902 26/06/2020 03/01/2014 ฉ. 2 CD/DVD
          Audio-Visual Materials Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 25/07/2008 7 11   CDG .ร54336 31379012140894 19/05/2020 11/03/2013 ฉ. 1 CD/DVD

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544