สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. (Record no. 544543)

000 -LEADER
fixed length control field 14180nam a2201273 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 544543
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20181011151844.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 091223s2009 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
Cancelled/invalid ISBN 9789744496 (ชุด)
International Standard Book Number 9789744494573 (ล. 1)
International Standard Book Number 9789744494580 (ล. 2)
International Standard Book Number 9789744494597 (ล. 3)
International Standard Book Number 9789744494603 (ล. 4)
International Standard Book Number 9789744494610 (ล. 5)
International Standard Book Number 9789744494627 (ล. 6)
International Standard Book Number 9789744494634 (ล. 7)
International Standard Book Number 9789744494641 (ล. 8)
International Standard Book Number 9789744494658 (ล. 9)
International Standard Book Number 9789744494665 (ล. 10)
International Standard Book Number 9789744494672 (ล. 11)
International Standard Book Number 9789744494689 (ล. 12)
International Standard Book Number 9789744494696 (ล. 13)
International Standard Book Number 9789744494702 (ล. 14)
International Standard Book Number 9789744494719 (ล. 15)
International Standard Book Number 9789744494726 (ล. 16)
International Standard Book Number 9789744494733 (ล. 17)
International Standard Book Number 9789744494740 (ล. 18)
International Standard Book Number 9789744494757 (ล. 19)
International Standard Book Number 9789744494764 (ล. 20)
International Standard Book Number 9789744494771 (ล. 21)
International Standard Book Number 9789744494788 (ล. 22)
International Standard Book Number 9789744494795 (ล. 23)
International Standard Book Number 9789744494801 (ล. 24)
International Standard Book Number 9789744494818 (ล. 25)
International Standard Book Number 9789744494825 (ล. 26)
International Standard Book Number 9789744494832 (ล. 27)
International Standard Book Number 9789744494849 (ล. 28)
International Standard Book Number 9789744494856 (ล. 29)
International Standard Book Number 9789744494863 (ล. 30)
International Standard Book Number 9789744494870 (ล. 31)
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)881083235
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT2067.3
Item number .ส662
245 00 - TITLE STATEMENT
Title สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc สถาบันพระปกเกล้า,
Date of publication, distribution, etc 2552.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 31 เล่ม.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ล. 1. หมวดทั่วไป : เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ / สมคิด เลิศไพฑูรย์ -- ล. 2. หมวดทั่วไป : พระมหากษัตริย์ / ธงทอง จันทรางศุ -- ล. 3. หมวดทั่วไป : การจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ / ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย -- ล. 4. หมวดทั่วไป : คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ /สุจิต บุญบงการ -- ล. 5. หมวดกระบวนการตรากฎหมาย : การตรากฎหมาย / กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ -- ล. 6. หมวดกระบวนการตรากฎหมาย : กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ / ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ -- ล. 7. หมวดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย : หลักพื้นฐานสิทธิเสรีภาพและหลักความเสมอภาคและหน้าที่ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ / บรรเจิด สิงคะเนติ -- ล. 8. หมวดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย : สิทธิเสรีภาพใหม่ตามรัฐธรรมนูญ / บรรเจิด สิงคะเนติ -- ล. 9. หมวดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ / ปกรณ์ ปรียากร -- ล. 10. หมวดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย : การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน / สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ -- ล. 11. หมวดการเมืองการปกครอง : รัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร / นรนิติ เศรษฐบุตร -- ล. 12. หมวดการเมืองการปกครอง : วุฒิสภา / นรนิติ เศรษฐบุตร -- ล. 13. หมวดการเมืองการปกครอง : คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี / วิษณุ เครืองาม -- ล. 14. หมวดการเมืองการปกครอง : ระบบการเลือกตั้ง / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ -- ล. 15. หมวดการเมืองการปกครอง : พรรคการเมือง / สุจิต บุญบงการ -- ล. 16. หมวดการเมืองการปกครอง : การปกครองส่วนท้องถิ่น / วุฒิสาร ตันไชย -- ล. 17. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการการเลือกตั้ง / ประพันธ์ นัยโกวิท -- ล. 18. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ผู้ตรวจการแผ่นดิน / ศรีราชา เจริญพานิช -- ล. 19. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) / วิชา มหาคุณ -- ล. 20. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) / บรรเจิด สิงคะเนติ -- ล. 21. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / นพนิธิ สุริยะ -- ล. 22. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / พรรณราย ขันธกิจ -- ล. 23. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : องค์กรอัยการ / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ -- ล. 24. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศาลรัฐธรรมนูญ / ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ -- ล. 25. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศาลยุติธรรมและศาลทหาร / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ -- ล. 26. หมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศาลปกครอง / กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ -- ล. 27. หมวดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน / สุรพล นิติไกรพจน์ -- ล. 28. หมวดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : การตรวจสอบองค์กรในกระบวนการยุติธรรม / วิษณุ เครืองาม -- ล. 29. หมวดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : การตรวจสอบทรัพย์สินและการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- ล. 30. หมวดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : การถอดถอนออกจากตำแหน่ง /อุดม รัฐอมฤต -- ล. 31. หมวดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Geographic subdivision ไทย
General subdivision สารานุกรม.
9 (RLIN) 417490
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมคิด เลิศไพฑูรย์.
9 (RLIN) 215321
Personal name ธงทอง จันทรางศุ,
Dates associated with a name 2498-
Personal name ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย.
9 (RLIN) 492263
Personal name สุจิต บุญบงการ.
9 (RLIN) 48393
Personal name กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์.
9 (RLIN) 91415
Personal name ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์,
Dates associated with a name 2499-
9 (RLIN) 412382
9 (RLIN) 282546
Personal name บรรเจิด สิงคะเนติ.
Personal name ปกรณ์ ปรียากร.
9 (RLIN) 96159
Personal name สุนทรียา เหมือนพะวงศ์.
9 (RLIN) 129469
Personal name นรนิติ เศรษฐบุตร,
Dates associated with a name 2484-
Personal name วิษณุ เครืองาม,
Dates associated with a name 2494-
Personal name นครินทร์ เมฆไตรรัตน์,
Dates associated with a name 2501-
9 (RLIN) 97051
Personal name วุฒิสาร ตันไชย.
9 (RLIN) 88914
Personal name ประพันธ์ นัยโกวิท,
Dates associated with a name 2490-
9 (RLIN) 504721
9 (RLIN) 32244
Personal name ศรีราชา วงศารยางกูร
Personal name วิชา มหาคุณ,
Dates associated with a name 2489-
9 (RLIN) 33190
Personal name นพนิธิ สุริยะ.
Personal name พรรณราย ขันธกิจ.
9 (RLIN) 446809
Personal name กิตติพงษ์ กิตยารักษ์,
Dates associated with a name 2501-
Personal name กมลชัย รัตนสกาววงศ์,
Dates associated with a name 2498-
9 (RLIN) 160495
Personal name สุรพล นิติไกรพจน์.
Personal name บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.
9 (RLIN) 32429
Personal name อุดม รัฐอมฤต,
Dates associated with a name 2502-
9 (RLIN) 94586
Personal name สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,
Dates associated with a name 2501-
9 (RLIN) 88951
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ.
Uncontrolled related/analytical title พระมหากษัตริย์.
Uncontrolled related/analytical title การจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ.
Uncontrolled related/analytical title คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ.
Uncontrolled related/analytical title การตรากฎหมาย.
Uncontrolled related/analytical title กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ.
Uncontrolled related/analytical title หลักพื้นฐานสิทธิเสรีภาพและหลักความเสมอภาคและหน้าที่ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ.
Uncontrolled related/analytical title สิทธิเสรีภาพใหม่ตามรัฐธรรมนูญ.
Uncontrolled related/analytical title แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ.
Uncontrolled related/analytical title การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน.
Uncontrolled related/analytical title รัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร.
Uncontrolled related/analytical title วุฒิสภา.
Uncontrolled related/analytical title คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี.
Uncontrolled related/analytical title ระบบการเลือกตั้ง.
Uncontrolled related/analytical title พรรคการเมือง.
Uncontrolled related/analytical title การปกครองส่วนท้องถิ่น.
Uncontrolled related/analytical title คณะกรรมการการเลือกตั้ง.
Uncontrolled related/analytical title ผู้ตรวจการแผ่นดิน.
Uncontrolled related/analytical title คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
Uncontrolled related/analytical title คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.).
Uncontrolled related/analytical title คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Uncontrolled related/analytical title สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
Uncontrolled related/analytical title องค์กรอัยการ.
Uncontrolled related/analytical title ศาลรัฐธรรมนูญ.
Uncontrolled related/analytical title ศาลยุติธรรมและศาลทหาร.
Uncontrolled related/analytical title ศาลปกครอง.
Uncontrolled related/analytical title การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน.
Uncontrolled related/analytical title การตรวจสอบองค์กรในกระบวนการยุติธรรม.
Uncontrolled related/analytical title การตรวจสอบทรัพย์สินและการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์.
Uncontrolled related/analytical title การถอดถอนออกจากตำแหน่ง.
Uncontrolled related/analytical title การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สถาบันพระปกเกล้า.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Reference
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง CM
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Copy number Koha item type
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036454 2019-04-22   ล. 1 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036462 0000-00-00 0000-00-00 ล. 2 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036470 0000-00-00 0000-00-00 ล. 3 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036488 0000-00-00 0000-00-00 ล. 4 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036496 2019-04-22   ล. 5 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036504 0000-00-00 0000-00-00 ล. 6 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036512 2019-04-22   ล. 7 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036520 0000-00-00 0000-00-00 ล. 8 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036538 0000-00-00 0000-00-00 ล. 9 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036546 0000-00-00 0000-00-00 ล. 10 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036553 0000-00-00 0000-00-00 ล. 11 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036561 0000-00-00 0000-00-00 ล. 12 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036579 0000-00-00 0000-00-00 ล. 13 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036587 0000-00-00 0000-00-00 ล. 14 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036595 0000-00-00 0000-00-00 ล. 15 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036603 0000-00-00 0000-00-00 ล. 16 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036611 0000-00-00 0000-00-00 ล. 17 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036629 0000-00-00 0000-00-00 ล. 18 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036637 0000-00-00 0000-00-00 ล. 19 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036645 0000-00-00 0000-00-00 ล. 20 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036652 0000-00-00 0000-00-00 ล. 21 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036660 0000-00-00 0000-00-00 ล. 22 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036678 0000-00-00 0000-00-00 ล. 23 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036686 0000-00-00 0000-00-00 ล. 24 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036694 0000-00-00 0000-00-00 ล. 25 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036702 0000-00-00 0000-00-00 ล. 26 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036710 0000-00-00 0000-00-00 ล. 27 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036728 0000-00-00 0000-00-00 ล. 28 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036736 0000-00-00 0000-00-00 ล. 29 Reference
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Reference Stacks 2013-06-20 7     KPT2067.3 .ส662 31379014036744 0000-00-00 0000-00-00 ล. 30 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936580 0000-00-00 0000-00-00 ล. 1 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936598 0000-00-00 0000-00-00 ล. 2 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936606 0000-00-00 0000-00-00 ล. 3 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936614 0000-00-00 0000-00-00 ล. 4 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936622 0000-00-00 0000-00-00 ล. 5 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936630 0000-00-00 0000-00-00 ล. 6 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936648 0000-00-00 0000-00-00 ล. 7 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936655 0000-00-00 0000-00-00 ล. 8 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936663 0000-00-00 0000-00-00 ล. 9 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936671 0000-00-00 0000-00-00 ล. 10 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936689 0000-00-00 0000-00-00 ล. 11 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936697 0000-00-00 0000-00-00 ล. 12 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936705 0000-00-00 0000-00-00 ล. 13 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936713 0000-00-00 0000-00-00 ล. 14 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936721 0000-00-00 0000-00-00 ล. 15 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936739 0000-00-00 0000-00-00 ล. 16 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936747 0000-00-00 0000-00-00 ล. 17 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936754 0000-00-00 0000-00-00 ล. 18 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936762 0000-00-00 0000-00-00 ล. 19 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936770 0000-00-00 0000-00-00 ล. 20 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936788 0000-00-00 0000-00-00 ล. 21 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936796 0000-00-00 0000-00-00 ล. 22 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936804 0000-00-00 0000-00-00 ล. 23 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936812 0000-00-00 0000-00-00 ล. 24 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936820 0000-00-00 0000-00-00 ล. 25 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936838 0000-00-00 0000-00-00 ล. 26 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936846 0000-00-00 0000-00-00 ล. 27 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936853 0000-00-00 0000-00-00 ล. 28 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936861 0000-00-00 0000-00-00 ล. 29 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936879 0000-00-00 0000-00-00 ล. 30 Reference
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 2010-01-22 7     KPT2067.3 .ส662 31379012936887 0000-00-00 0000-00-00 ล. 31 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905056 2010-03-06 2010-03-06 ล. 1 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905072 2010-03-06 2010-03-06 ล. 2 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905098 2010-03-06 2010-03-06 ล. 3 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905114 2010-03-06 2010-03-06 ล. 4 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905130 2010-03-06 2010-03-06 ล. 5 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905155 2010-03-06 2010-03-06 ล. 6 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905171 2019-04-28 2010-03-06 ล. 7 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905197 2010-03-06 2010-03-06 ล. 8 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905213 2010-03-06 2010-03-06 ล. 9 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905239 2010-03-06 2010-03-06 ล. 10 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905254 2010-03-06 2010-03-06 ล. 11 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905270 2010-03-06 2010-03-06 ล. 12 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905296 2010-03-06 2010-03-06 ล. 13 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905312 2010-03-06 2010-03-06 ล. 14 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905338 2010-03-06 2010-03-06 ล. 15 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905353 2010-03-06 2010-03-06 ล. 16 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905379 2010-03-06 2010-03-06 ล. 17 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905395 2010-03-06 2010-03-06 ล. 18 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905411 2018-05-15 2010-03-06 ล. 19 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905437 2010-03-06 2010-03-06 ล. 20 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905452 2010-03-06 2010-03-06 ล. 21 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905478 2010-03-06 2010-03-06 ล. 22 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905494 2010-03-06 2010-03-06 ล. 23 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905510 2010-03-06 2010-03-06 ล. 24 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905536 2010-03-06 2010-03-06 ล. 25 Reference
Withdrawn         Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905551 2010-03-06 2010-03-06 ล. 26 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905577 2010-03-06 2010-03-06 ล. 27 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905593 2010-03-06 2010-03-06 ล. 28 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905619 2010-03-06 2010-03-06 ล. 29 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905635 2010-03-06 2010-03-06 ล. 30 Reference
          Reference Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks 2009-12-28 7 1   KPT2067.3 .ส662 31379012905650 2010-03-06 2010-03-06 ล. 31 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905049 2017-12-13 0000-00-00 ล. 1 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905064 0000-00-00 0000-00-00 ล. 2 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905080 0000-00-00 0000-00-00 ล. 3 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905106 0000-00-00 0000-00-00 ล. 4 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905122 0000-00-00 0000-00-00 ล. 5 Reference
        In Cataloging Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905148 0000-00-00 0000-00-00 ล. 6 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905163 0000-00-00 0000-00-00 ล. 7 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905189 0000-00-00 0000-00-00 ล. 8 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905205 0000-00-00 0000-00-00 ล. 9 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905221 0000-00-00 0000-00-00 ล. 10 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905247 0000-00-00 0000-00-00 ล. 11 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905262 0000-00-00 0000-00-00 ล. 12 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905288 0000-00-00 0000-00-00 ล. 13 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905304 0000-00-00 0000-00-00 ล. 14 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905320 0000-00-00 0000-00-00 ล. 15 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905346 0000-00-00 0000-00-00 ล. 16 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905361 2018-05-20 0000-00-00 ล. 17 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905387 0000-00-00 0000-00-00 ล. 18 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905403 2018-05-20 0000-00-00 ล. 19 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905429 0000-00-00 0000-00-00 ล. 20 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905445 0000-00-00 0000-00-00 ล. 21 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905460 0000-00-00 0000-00-00 ล. 22 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905486 0000-00-00 0000-00-00 ล. 23 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905502 0000-00-00 0000-00-00 ล. 24 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905528 0000-00-00 0000-00-00 ล. 25 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905544 0000-00-00 0000-00-00 ล. 26 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905569 0000-00-00 0000-00-00 ล. 27 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905585 0000-00-00 0000-00-00 ล. 28 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905601 0000-00-00 0000-00-00 ล. 29 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905627 0000-00-00 0000-00-00 ล. 30 Reference
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library Reference Stacks 2009-12-28 7     KPT2067.3 .ส662 31379012905643 0000-00-00 0000-00-00 ล. 31 Reference

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)