กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / (ระเบียนเลขที่ 593550)

000 -LEADER
fixed length control field 15079nam a2200337 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 593550
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220402044349.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120322s2012 th a 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786162690242
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)881111845
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number HF1379
Item number .อ44 2555
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อภิญญา เลื่อนฉวี.
9 (RLIN) 277474
245 10 - TITLE STATEMENT
Title กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ /
Statement of responsibility, etc อภิญญา เลื่อนฉวี.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc วิญญูชน,
Date of publication, distribution, etc 2555 [2012]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 358 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 000009 หนังสือใหม่ เม.ย. 55
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note บทที่ 1. วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1.1 วิวัฒนาการของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1.2 ที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1.2.1 กฎหมายภายในประเทศ -- 1.2.2 กฎหมายระหว่างประเทศ -- 1.2.3 ประเพณีปฏิบัติทางการค้า -- บทที่ 2 สัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.1 ลักษณะของสัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.2 สาระสำคัญของสัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.3 การขัดกันของกฎหมายในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.4 อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. 1980 -- บทที่ 3 INCOTERMS -- 3.1 การระบุ INCOTERMS ในสัญญาซื้อขาย -- 3.2 หมวดหมู่ของ INCOTERMS 2010 -- 3.3 รายละเอียดของ INCOTERMS 2010 -- 3.3.1 กฎสำหรับการขนส่งรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ -- 3.3.2 กฎสำหรับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ำในแผ่นดิน -- 3.4 INCOTERMS กับสัญญาส่งมอบสินค้า -- 3.5 ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายใน INCOTERMS -- 3.6 INCOTERMS กับสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
Formatted contents note บทที่ 4 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ -- 4.1 การขนส่งสินค้าทางทะเล -- 4.1.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายรับขนสินค้าทางทะเล -- 4.1.2 บทกฎหมายไทยที่ใช้บังคับแก่การรับขนสินค้าทางทะเล -- 4.2 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- 4.2.1 ขอบเขตการใช้บังคับ -- 4.2.2 ผู้ขนส่งทางทะเล -- 4.2.3 ขั้นตอนของการส่งของทางทะเล -- 4.2.4 สัญญารับขนของทางทะเล -- 4.2.5 ใบตราส่ง -- 4.2.6 การบันทึกข้อสงวนเกี่ยวกับของ -- 4.2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขนส่งกับผู้รับตราส่ง -- 4.2.8 สิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่ง -- 4.2.9 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ -- 4.2.10 ความรับผิดของผู้ส่งของ -- 4.2.11 เหตุยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.10 การจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.11 เหตุยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.12 การจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.14 ความรับผิดของผู้ส่งสินค้า -- 4.2.15 อายุความในการฟ้องคดีรับขนของทางทะเล -- 4.2.16 ข้อตกลงที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ -- 4.3 การขนส่งสินค้าทางอากาศ -- 4.3.1 อนุสัญญากรุงมอนทรีออล เพื่อความเป็นเอกภาพของกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ค.ศ. 1999 -- บทที่ 5 การประกันภัยสินค้าทางทะเล -- 5.1 ประวัติความเป็นมาของการประกันภัยทางทะเล
Formatted contents note 5.2 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล -- 5.2.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- 5.2.2 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 แห่งประเทศอังกฤษ -- 5.3 สัญญาประกันภัยทางทะเล -- 5.3.1 การเสี่ยงภัยทางทะเลและภัยทางทะเล -- 5.3.2 วัตถุเอาประกันภัยทางทะเล -- 5.3.3 มูลค่าอันสามารถเอาประกันภัยได้ -- 5.4 หลักการทั่วไปของการประกันภัยทางทะเล -- 5.4.1 หลักผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันภัย -- 5.4.2 หลักแห่งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- 5.4.3 หลักแห่งการกระทำโดยสุจริตที่สุด -- 5.5 กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- 5.5.1 ข้อกำหนดความคุ้มครองสินค้า (เอ) (บี) (ซี) -- 5.5.2 รูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- 5.5.3 เบี้ยประกันภัย -- 5.5.4 การประกันภัยซ้ำซ้อน -- 5.5.5 คำรับรอง -- 5.5.6 การเดินเรือออกนอกเส้นทางเดินเรือปกติ -- 5.5.7 การเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ -- 5.6 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยทางทะเล -- 5.6.1 ความเสียหายบางส่วน -- 5.6.2 ความเสียหายทั้งหมด -- 5.6.3 ความเสียหายร่วม -- 5.6.4 ความเสียหายเฉพาะ -- 5.7 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
Formatted contents note บทที่ 6 การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ -- 6.1 กฎหมายควบคุมการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ -- 6.2 รูปแบบการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ -- 6.3 สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.1 ความหมายของสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.2 หลักการสำคัญของสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.3 ประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.5 เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการสั่งสินค้าเข้า -- 6.3.6 นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.7 หลักประกันในการให้สินเชื่อทางการค้า -- 6.4 สัญญาทรัสต์รีซีท
Formatted contents note บทที่ 7 ระเบียบพิธีการทางศุลกากร -- 7.1 ความหมายของคำว่า "ภาษีศุลกากร" -- 7.2 หลักการเกี่ยวกับการเสียภาษีศุลกากร -- 7.3 พิธีการนำเข้า -- 7.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า -- 7.3.2 การจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า -- 7.3.3 การลงนามในใบขนสินค้า -- 7.4 พิธีการส่งออก -- 7.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า -- 7.4.2 การจัดทำใบขนสินค้าขาออก -- 7.4.3 บัญชีสินค้าสำหรับเรือขาออก -- 7.5 สินค้าต้องห้าม สินค้าต้องกำกัด -- 7.6 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้าและส่งออก -- 7.7 การส่งเสริมการส่งออกของกรมศุลกากร -- 7.7.1 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ -- 7.7.2 การชดเชยอากร -- 7.7.3 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า -- 7.7.4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก -- 7.7.5 เขตปลอดอากร -- 7.8 สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
Formatted contents note บทที่ 8 การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ -- 8.1 วิธีการระงับข้อพิพาทนอกศาล -- 8.1.1 การเจรจา -- 8.1.2 การไกล่เกลี่ย -- 8.1.3 การอนุญาโตตุลาการ -- 8.2 วิธีการระงับข้อพิพาทโดยศาล -- บทที่ 9 องค์การการค้าโลก -- 9.1 กำเนิดแนวคิดระบบการค้าเสรี -- 9.2 กฎบัตรฮาวานาและองค์การการค้าระหว่างประเทศ -- 9.3 กำเนิดของแกตต์ -- 9.4 กำเนิดขององค์การการค้าโลก -- 9.5 โครงสร้างขององค์การการค้าโลก -- 9.6 ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก -- 9.7 หน้าที่ขององค์การการค้าโลก -- 9.8 หลักการสำคัญขององค์การการค้าโลก -- 9.9 สิทธิและหน้าที่ของประเทศสมาชิก -- 9.9.1 สิทธิของประเทศสมาชิก -- 9.9.2 หน้าที่ของประเทศสมาชิก -- 9.10 ประโยชน์ของระบบการค้าพหุภาคีขององค์การการค้าโลก -- 9.11 ประเทศไทยกับองค์การการค้าโลก
Formatted contents note บทที่ 10 ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก -- 10.1 ความตกลงว่าด้วยสินค้าเกษตร -- 10.2 ความตกลงว่าด้วยสิ่งทอและเสื้อผ้า -- 10.3 ความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช -- 10.4 ความตกลงว่าด้วยวิธีดำเนินการออกใบอนุญาตนำเข้า -- 10.5 ความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาเพื่อการศุลกากร -- 10.6 ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาด -- 10.7 ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ -- 10.8 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า -- 10.9 ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ -- 10.10 ความตกลงว่าด้วยมาตรการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า -- 10.11 ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า -- 10.12 ความตกลงว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก -- 10.13 ความตกลงว่าด้วยกฎเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้า -- 10.14 ความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้อง -- 10.15 ความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element ระเบียบการค้าต่างประเทศ.
9 (RLIN) 51619
Topical term or geographic name as entry element สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ.
9 (RLIN) 48164
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 58
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง VB
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
ผู้ทำข้อมูล OCLC WU
ผู้แก้ไขข้อมูลเดิม IM
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Koha item type Checked out Price effective from
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 27/03/2012 118 300.00 1   HF1379 .อ44 2555 31379013655619 25/06/2020 03/03/2014 400.00 Book    
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 27/03/2012 118 300.00 4   HF1379 .อ44 2555 31379013655627 25/10/2021 10/09/2021 400.00 Book    
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 09/11/2012     5 21 HF1379 .อ44 2555 31379012300894 20/04/2021 20/04/2021   Book 19/05/2022  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 02/10/2014 7 300.00     HF1379 .อ44 2555 31379013920203 25/02/2021   400.00 Book   02/10/2014
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 27/03/2012 118 300.00 24 70 HF1379 .อ44 2555 31379013655601 28/02/2022 25/12/2021 400.00 Book    
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 27/03/2012 118 300.00 19 82 HF1379 .อ44 2555 31379013655585 01/10/2021 09/04/2021 400.00 Book    
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 27/03/2012 7 300.00 11 168 HF1379 .อ44 2555 31379013655569 07/06/2018 07/06/2018 400.00 Book 31/05/2022  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 27/03/2012 7 300.00 17 281 HF1379 .อ44 2555 31379013655577 07/03/2022 07/03/2022 400.00 Book 31/05/2022  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 27/03/2012 7 300.00 17 125 HF1379 .อ44 2555 31379013655551 14/02/2022 14/02/2022 400.00 Book 06/06/2022  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 27/03/2012 118 300.00 23 109 HF1379 .อ44 2555 31379013655593 17/02/2021 17/02/2021 400.00 Book 31/05/2022  

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544