กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คำแนะนำ และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 / (ระเบียนเลขที่ 599989)

000 -LEADER
fixed length control field 19621nam a2200349 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 599989
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200602174800.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120828s2007 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789741333653
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)881115667
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT3075
Item number .ก932 2550
245 00 - TITLE STATEMENT
Title กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คำแนะนำ และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 /
Statement of responsibility, etc ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ; คณะผู้รวบรวม พรพรรณ ไม้สุพร, นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น, เชื้อเพ็ญ บุพศิริ.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 2.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc [นนทบุรี] :
Name of publisher, distributor, etc ศูนย์,
Date of publication, distribution, etc 2550 [2007]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 5, 276 หน้า.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 00000010 หนังสือใหม่ มี.ค. 56
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง -- 1 กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 -- 2 กฎกระทรวง กำหนดลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 -- 3 กฎกระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2545 -- 4 กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2548 -- 5 กฎกระทรวงว่าด้วย สุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
Formatted contents note ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแนวทางการปฏิบัติ -- 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขาภาพ -- 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) -- 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 6/2538 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารที่พักอาศัยที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป -- 4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 7/2538 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารที่พักของคนงานก่อสร้างที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป -- 5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 8/2538 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารโรงงานที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป -- 6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม -- 7 แนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข -- 8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- 9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) -- 10 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) -- 11 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) -- 12 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2546
Formatted contents note 13 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดยกเว้นไม่ใช้บังคับข้อกำหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการขน และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 -- 14 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ มาตรฐานทางชีวภาพในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2546 -- 15 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ -- 16 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย -- 17 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ -- 18 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของห้องรักษาผู้ติดเชื้อร้ายแรง -- 19 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) -- 20 แนวทางการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 --
Formatted contents note คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข -- 1 ฉบับที่ 1/2542 เรื่อง แบบการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- 2 ฉบับที่ 2/2542 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการแจ้งสำหรับสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรของเทศบาล กรณีใช้เทศบัญญัติเดิมตามบทเฉพาะกาล ตามมาตรา 90 -- 3ฉบับที่ 3/2542 เรื่อง การประกาศเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 -- 4 ฉบับที่ 4/2542 เรื่อง การควบคุมกิจการที่เกี่ยวกับการใช้สารโปตัสเซียมคลอเรท -- 5 ฉบับที่ 1/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดตั้งสถานประกอบกิจการการนวดทั่วไป -- 6 ฉบับที่ 2/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมกิจการการสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น -- 7 ฉบับที่ 3/2543 เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 55 และการปรับตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- 8 ฉบับที่ 1/2544 เรื่อง การเปรียบเทียบปรับและการดำเนินคดี -- 9 ฉบับที่ 1/2545 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- 10 ฉบับที่ 2/2545 เรื่อง การควบคุมดูแลตลาดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- 11 ฉบับที่ 3/2545 เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงานในเรื่องอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับฝ้าย -- 12 ฉบับที่ 4/2545 เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามหมวด 9 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สำหรับสถานที่ที่เป็นทางน้ำหรือทางหลวง หรือพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความดูแลของหน่วยราชการอื่น
Formatted contents note 13 ฉบับที่ 5/2545 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อความสอดคล้องกับมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 -- 14 ฉบับที่ 1/2546 เรื่อง การใช้มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีในด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของอาหาร -- 15 ฉบับที่ 2/2546 เรื่อง การควบคุมกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ซึ่งได้ทำการเก็บขนมาจากเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น -- 16 ฉบับที่ 1/2547 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา -- 17 ฉบับที่ 2/2547 เรื่อง อำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการดำเนินการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยและการเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม กรณีให้บริการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- 18 ฉบับที่ 3/2547 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร -- 19 ฉบับที่ 4/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- 20 ฉบับที่ 5/2547 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการอาบ อบ นวด และกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม
Formatted contents note 21 ฉบับที่ 1/2548 เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกลุ่มบริการบันเทิง -- 22 ฉบับที่ 2/2548 เรื่อง ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่สะสมอาหาร ประเภทร้านมินิมาร์ท -- 23 ฉบับที่ 3/2548 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการสีข้าวด้วยเครื่องจักร -- 24 ฉบับที่ 4/2548 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง -- 25 ฉบับที่ 5/2548 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการนำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ -- 26 ฉบับที่ 1/2549 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว และกิจการอื่นที่คล้ายคลึงกัน -- 27 ฉบับที่ 2/2549 เรื่อง การควบคุมกิจการการฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน -- 28 ฉบับที่ 3/2549 เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร -- 29 ฉบับที่ 4/2549 เรื่อง ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับสถานที่สะสมอาหารประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต -- 30 ฉบับที่ 5/2549 เรื่อง การควบคุมกิจการการสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ -- 31 ฉบับที่ 6/2549 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร -- 32 ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element กฎหมายสาธารณสุข
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 95962
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรพรรณ ไม้สุพร,
Dates associated with a name 2498-
9 (RLIN) 117309
Personal name นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น.
9 (RLIN) 651241
Personal name เชื้อเพ็ญ บุพศิริ.
9 (RLIN) 651268
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element กรมอนามัย.
Subordinate unit ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข.
9 (RLIN) 651250
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 2
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ OP, A
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง YU
ผู้ทำข้อมูล OCLC WU
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Koha item type
          General Books Nongyao Chaiseri Library Nongyao Chaiseri Library General Stacks 04/09/2012 7 2 10 KPT3075 .ก932 2550 31379013755302 04/12/2019 09/09/2019 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544