หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด / (ระเบียนเลขที่ 600557)

000 -LEADER
fixed length control field 12592nam a2200289 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 600557
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220124102419.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120907s2012 th 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786162690839
International Standard Book Number 9786162960563
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)881116182
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT1045
Item number .น335 2555
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.
9 (RLIN) 659423
245 10 - TITLE STATEMENT
Title หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด /
Statement of responsibility, etc นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc วิญญูชน,
Date of publication, distribution, etc 2555 [2012]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 453 หน้า.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 000003 หนังสือใหม่ ต.ค. 55
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note บทนำ -- 1 ข้อพิจารณาในทางรูปแบบ -- 2 ข้อพิจารณาในทางเนื้อหา -- บททั่วไป : ห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- 1 รูปแบบทั่วไปของการประกอบกิจการค้า -- 2 การเลือกรูปแบบการประกอบกิจการค้า -- 2.1 เสรีภาพของผู้ลงทุนในการเลือกรูปแบบการประกอบกิจการค้า -- 2.2 ข้อจำกัดในการเลือกรูปแบบการประกอบกิจการค้า -- 3 ลักษณะที่คล้ายคลึงและลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- 3.1 ลักษณะพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันของห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- 3.2 ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- ภาค 1 : ห้างหุ้นส่วน -- ส่วนที่ 1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 1 ลักษณะเฉพาะของห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 1.1 ลักษณะพื้นฐานของห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 1.2 ลักษณะเฉพาะของห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 2 การเกิดขึ้นของห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 2.1 สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน -- 2.2 การเกิดขึ้นของห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 3 ผลทางกฎหมายของการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 3.1 ความเกี่ยวพันในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนเดียวกัน -- 3.2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก -- 4 การระงับสิ้นไปของห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 4.1 เหตุแห่งการเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 4.2 ผลของการเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน -- 1 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญกับการจดทะเบียน -- 1.2 รายการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 2 ผลของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 2.1 ผลในรูปแบบของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 2.2 ผลในทางเนื้อหาของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- ส่วนที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บทที่ 1 ลักษณะเฉพาะของห้างหุ้นส่วนจำกัด -- 1 ลักษณะเฉพาะในทางเนื้อหา -- 2 ลักษณะเฉพาะในทางรูปแบบ -- บทที่ 2 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด -- 1 รายการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด -- 2 ผลของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บทที่ 3 สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด -- 1 สิทธิ และการจำกัดสิทธิของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด -- 2 หน้าที่ของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด -- 3 ความรับผิดของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด -- บทที่ 4 การเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บทสรุป
Formatted contents note ภาค 2 บริษัท -- บทนำ -- 1 การเป็นเอกเทศสัญญาของบริษัทและลักษณะของบทบัญญัติว่าด้วยบริษัท -- 2 ลักษณะพื้นฐานของบริษัทที่คล้ายคลึงกับห้างหุ้นส่วน -- 3 แนวทางในการศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับบริษัท -- 4 ลักษณะร่วมกันและลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด -- ส่วนที่ 1 บริษัทจำกัด -- บทที่ 1 การเกิดขึ้นของบริษัทจำกัด -- 1 การจัดตั้งบริษัทจำกัด -- 1.1 กระบวนการและขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท -- 1.2 ผลของการจดทะเบียนบริษัท -- 2 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด -- 2.1 เงื่อนไขเกี่ยวกับการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด -- 2.2 ผลของการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด -- บทที่ 2 ผลของการเกิดขึ้นของบริษัทจำกัด : โครงสร้างโดยรวมของบริษัทจำกัด -- 1 โครงสร้างเชิงองค์กรของบริษัทจำกัด -- 1.1 ทุนจดทะเบียนของบริษัท -- 1.2 หุ้น -- 1.3 เงินปันผล -- 1.4 ทุนสำรอง -- 2 โครงสร้างเชิงบุคคลของบริษัทจำกัด -- 2.1 กรรมการบริษัท -- 2.2 ผู้ถือหุ้น -- บทที่ 3 การเลิกบริษัทจำกัด -- 1 เหตุแห่งการเลิกบริษัท -- 1.1 การเลิกบริษัทโดยข้อสัญญา -- 1.2 การเลิกบริษัทโดยบทบัญญัติของกฎหมาย -- 1.3 การเลิกบริษัทโดยคำสั่งศาล -- 2 ผลแห่งการเลิกบริษัท -- บทสรุป
Formatted contents note [ภาค 2 บริษัท] ส่วนที่ 2 บริษัทมหาชนจำกัด -- บทนำ -- บทที่ 1 การเกิดขึ้นของบริษัทมหาชนจำกัด -- 1 การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด -- 1.1 กระบวนการและขั้นตอนของการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด -- 1.2 ผลของการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด -- 2 การแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด -- 2.1 เงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด -- 2.2 ผลของการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด -- บทที่ 2 ผลแห่งการเกิดขึ้นของบริษัทมหาชนจำกัด : โครงสร้างโดยรวมของบริษัทมหาชนจำกัด -- 1 โครงสร้างเชิงองค์กรของบริษัทมหาชนจำกัด -- 1.1 ทุนจดทะเบียนของบริษัท -- 1.2 หุ้น และการเปลี่ยนมือในหุ้น -- 1.3 เงินปันผล -- 1.4 ทุนสำรอง -- 2 โครงสร้างเชิงบุคคลของบริษัทมหาชนจำกัด -- 2.1 คณะกรรมการ -- 2.2 ผู้ถือหุ้น -- บทที่ 3 การเลิกบริษัทมหาชนจำกัด -- 1 เหตุแห่งการเลิกบริษัท -- 1.1 การเลิกบริษัทโดยข้อตกลงหรือตามมติของผู้ถือหุ้น -- 1.2 การเลิกบริษัทโดยบทบัญญัติของกฎหมาย -- 1.3 การเลิกบริษัทโดยคำสั่งศาล -- 2 ผลแห่งการเลิกบริษัท -- 2.1 ผลต่อคณะกรรมการบริษัท -- 2.2 ผลต่อบริษัท -- บทสรุป -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 -- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในการปรับโครงสร้างหนี้บริษัท พ.ศ. 2544 -- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 -- กฎกระทรวงกำหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมีในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2546.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element ห้างหุ้นส่วนจำกัด
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 404912
Topical term or geographic name as entry element กฎหมายบริษัท
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 189408
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 201
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง JJ
ผู้ทำข้อมูล OCLC PV
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Checked out Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Koha item type Price effective from
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 13/09/2012 118 400.00 18 116 KPT1045 .น335 2555 31379013765897   27/12/2021 20/08/2021 500.00 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 13/09/2012 118 400.00 15 123 KPT1045 .น335 2555 31379013765921   27/12/2021 06/08/2021 500.00 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 13/09/2012 118 400.00 15 145 KPT1045 .น335 2555 31379013765939   18/01/2022 13/08/2021 500.00 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 13/09/2012 118 400.00 15 139 KPT1045 .น335 2555 31379013765913   27/12/2021 19/08/2021 500.00 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 13/09/2012 118 400.00 11 120 KPT1045 .น335 2555 31379013765905   11/01/2022 13/08/2021 500.00 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 13/09/2012 118 400.00 19 174 KPT1045 .น335 2555 31379013765848 31/05/2022 15/12/2021 15/12/2021 500.00 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 13/09/2012 118 400.00 18 144 KPT1045 .น335 2555 31379013765889   07/12/2021 06/10/2021 500.00 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 13/09/2012 118 400.00 24 131 KPT1045 .น335 2555 31379013765871   11/02/2022 06/08/2021 500.00 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 13/09/2012 118 400.00 23 138 KPT1045 .น335 2555 31379013765863   22/01/2022 11/08/2021 500.00 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 13/09/2012 118 400.00 21 153 KPT1045 .น335 2555 31379013765855   06/01/2022 11/08/2021 500.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 13/09/2012 118 400.00 23 152 KPT1045 .น335 2555 31379013765772 31/05/2022 20/08/2021 20/08/2021 500.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 13/09/2012 7 400.00 18 79 KPT1045 .น335 2555 31379013765830   06/01/2022 07/09/2021 500.00 Book  
  Lost       General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 13/09/2012 7 400.00 10 150 KPT1045 .น335 2555 31379013765814   12/10/2016 12/10/2016 500.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 13/09/2012 118 400.00 15 136 KPT1045 .น335 2555 31379013765780   22/12/2021 24/08/2021 500.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 13/09/2012 7 400.00 10 148 KPT1045 .น335 2555 31379013765822   22/03/2022 17/09/2019 500.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 13/09/2012 118 400.00 22 77 KPT1045 .น335 2555 31379013765806   06/01/2022 20/08/2021 500.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 13/09/2012 118 400.00 23 69 KPT1045 .น335 2555 31379013765798   15/12/2021 03/11/2021 500.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 13/09/2012 118 400.00 15 101 KPT1045 .น335 2555 31379013765764   06/01/2022 24/08/2021 500.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 30/08/2017 7 400.00 12 91 KPT1045 .น335 2555 31379015503957   18/06/2022 24/01/2022 500.00 Book 30/08/2017

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544