คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / (Record no. 601315)

000 -LEADER
fixed length control field 14630nam a2200301 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 601315
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20190212203944.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120918s2012 th 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786163051899
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)881116772
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT2840
Item number .ช72 2555
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชูชาติ อัศวโรจน์,
Dates associated with a name 2494-
9 (RLIN) 91741
245 10 - TITLE STATEMENT
Title คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 /
Statement of responsibility, etc ชูชาติ อัศวโรจน์.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc โรงพิมพ์เดือนตุลา,
Date of publication, distribution, etc 2555 [2012]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 476 หน้า.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 000003 หนังสือใหม่ ต.ค. 55
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 เจตนารมณ์และการใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายมหาชน -- 2 เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 3 การใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- บทที่ 3 การกระทำละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 1 อย่างไรเป็นการกระทำละเมิด -- 2 การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง -- 3 "กระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย" -- 4 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น -- บทที่ 4 การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่มิได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ -- 1 การกระทำละเมิดโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือมิได้กระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ -- 2 การกระทำละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ที่มิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ -- 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ใช้บังคับกับกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดที่มิใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ -- 4 การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่มิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องฟ้องใคร ฟ้องต่อศาลใด กำหนดอายุความฟ้องร้องมีเพียงใด การเรียกเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคู่ความในคดีและกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดี -- บทที่ 5 เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหาย -- 1 "หน่วยงานของรัฐ" และ "ความเสียหาย" มีความหมายเพียงใด (ระเบียบฯ ข้อ 30 และข้อ 4 วรรคห้า)
Formatted contents note 2 เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า (ระเบียบฯ ข้อ 31) -- 3 ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐได้ แต่ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ (มาตรา 5) -- 4 ผู้เสียหายยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตน (มาตรา 11) -- 5 หน่วยงานของรัฐที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ยื่นคำขอ (ระเบียบฯ ข้อ 34) -- 6 การแจ้งผลการวินิจฉัยคำขอของผู้เสียหายที่ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- 7 กรณีหน่วยงานของรัฐใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย -- 8 ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ -- บทที่ 6 เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ -- 1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น -- 2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง -- 3 กรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่งและหรือความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน -- 4 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 8 ข้อ 10 หรือข้อ 11 ไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในเวลาอันควรหรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม (ระเบียบฯ ข้อ 12) -- 5 องค์ประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการ (ระเบียบฯ ข้อ 13) -- 6 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและต้องพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงตามแนวทางของกระทรวงการคลังด้วย (ระเบียบฯ ข้อ 14)
Formatted contents note 7 คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน (ระเบียบฯ ข้อ 15) -- 8 คณะกรรมการเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ 16) -- 9 ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการต้องวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด และส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ (ระเบียบฯ ข้อ 17) -- 10 เมื่อกระทรวงการคลังแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง หน่วยงานของรัฐที่เสียหายต้องสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือไม่ (ระเบียบฯ ข้อ 18) -- 11 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- 12 กฎหมายที่ใช้บังคับกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และสิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะมีได้เพียงใด -- 13 ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนอกจากต้องแจ้งคำสั่งให้ผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทราบแล้ว ยังต้องแจ้งอะไรอีก (ระเบียบฯ ข้อ 19) -- 14 ผู้ร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกันวินิจฉัยสั่งการและเสนอความเห็นทั้งหมดไปยังกระทรวงการคลัง (ระเบียบฯ ข้อ 20) -- 15 คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง -- 16 เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น จะชดใช้ความเสียหายด้วยอะไร (ระเบียบฯ ข้อ 22 และข้อ 23) -- 17 กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย จะดำเนินการอย่างไร (ระเบียบฯ ข้อ 24) -- 18 การขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 25)
Formatted contents note 19 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการค้ำประกัน การวางหลักประกัน หนังสือผ่อนชำระ และสัญญาค้ำประกัน (ระเบียบฯ ข้อ 26) -- 20 กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้จะดำเนินการอย่างไร (ระเบียบฯ ข้อ 27) -- 21 การประนีประนอมยอมความต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน (ระเบียบฯ ข้อ 28) -- 22 ระเบียบฯ ข้อ 26 ข้อ 27 หรือข้อ 28 จะใช้บังคับกับราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือไม่ (ระเบียบฯ ข้อ 29) -- 23 การฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ -- บทที่ 7 ปัญหาและข้อเสนอแนะ -- 1 งานเอกสารวิชาการส่วนบุคคล -- 2 ความเห็นของรองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ -- 3 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ -- 4 ความเห็นของผู้เขียน.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element ละเมิด
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 12155
Topical term or geographic name as entry element ความรับผิดของราชการ
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 257911
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 13
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW, A, PV
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง VB
ผู้ทำข้อมูล OCLC WU
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Koha item type Price effective from
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 2016-08-08 7 500.00 1 19 LAW KPT 2012 601315 31379015250146 2019-05-01 2018-02-14 1100.00 Book 2016-08-08
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 2012-09-20 7 500.00 12 562 KPT2840 .ช72 2555 31379013774667 2019-03-12 2019-02-12 1100.00 Book  
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 2012-09-20 7 500.00 14 41 KPT2840 .ช72 2555 31379013774659 2018-06-07 2017-10-22 1100.00 Book  

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)