การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มวิชาด้านการศึกษาและนานาชาติ / (ระเบียนเลขที่ 602763)

000 -LEADER
fixed length control field 20925nam a2200325 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 602763
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200602175443.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 121012s2012 0 tha
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)881118326
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number LA1221
Item number .ก626 2555
111 2# - MAIN ENTRY--MEETING NAME
Meeting name or jurisdiction name as entry element การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ
Number of part/section/meeting (ครั้งที่ 3 :
Date of meeting 2555 :
Location of meeting มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
9 (RLIN) 664186
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มวิชาด้านการศึกษาและนานาชาติ /
Statement of responsibility, etc มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
246 14 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 22-23 มีนาคม 2555 กลุ่มวิชาด้านการศึกษาและนานาชาติ
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc [กรุงเทพฯ] :
Name of publisher, distributor, etc มหาวิทยาลัย,
Date of publication, distribution, etc 2555 [2012]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 569 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 00000006 หนังสือใหม่ ก.ค. 56
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / เกียรติสยาม ลิ้มตระกูล -- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกหัดทบทวนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคโครงงานเป็นฐาน / ขนิษฐา คนกล้า -- การพัฒนารูปแบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี / จารุวรรณ เพ็ญสุข -- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก / จิณณวัตร ปะโคทัง -- องค์ประกอบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / จิราวรรณ บุญศรีวงษ์ -- การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง มงคล 38 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี / เชาวลา สุภชัยพานิชพงศ์ -- ความสุขของอาจารย์ / ฐานิกา บุษมงคล -- ผลการใช้ชุดการสอนวิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า ตามแนวคิดทฤษฎีการปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ฐิติมา กุลณาวรรณ -- ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร จังหวัดฉะเชิงเทรา / ณัฐทยา นวไตรลาภ -- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบวีดีโอสาธิตร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการใช้งานโปรแกรมตารางงานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ณัฐนี วัฒชัยยิ่งยง
Formatted contents note สภาพและปัญหาความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง / ทัศณี คำแก้ว -- ผลการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ทัศนา ประสิทธิเขตรกิจ -- การนำแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเขมรถิ่นไทย ในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / ทิพจุฑา สุภิมารส -- การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ / ธงชัย วงศ์วิโรจน์ -- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการศึกษาสถานศึกษาที่มีคุณภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด / ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่ -- การศึกษาสภาพและผลกระทบของโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย / ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล -- การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ประกอบชุดฝึกวิชา ดิจิตอลเบื้องต้น - ประภาส พุ่มพวง -- การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองวงจรและการต่อเซลล์ไฟฟ้า / ประสงค์ หอมจันทร -- การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูผู้สอนทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 / ประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง -- การพัฒนาต้นแบบศูนย์บริการและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยการประสานพลังความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น / ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
Formatted contents note การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเว็บ โดยใช้รูปแบบระบบการสอนของเกอร์ลาชและอีลายเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เทคนิคเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ / ฝนทิพย์ เพชรจำรัส -- ปัจจัยเกี่ยวกับตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตจังหวัดพิษณุโลก / พรสวรรค์ แผลงศร -- การพัฒนารูปแบบการนำเสนอบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองสนับสนุนเทคนิคการทำงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาผ่านโปรแกรม Moodle / พัชรินทร์ เทพวงษ์ -- ผลการใช้ชุดการสอน เรืองวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ / พัทธยา ชุมสงคราม -- การประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการจัดรูปแบบรูปเล่มรายงานโครงงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 ที่ส่งผลต่อทักษะการปฏิบัติการพื้นฐานการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ / เพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว -- ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนในการจัดการเรียนการสอน เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุพรรณบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี / เพยาว์ ตนดี -- ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี / มิเรียม ซุ้นสุวรรณ์
Formatted contents note การพัฒนากระบวนการส่งเสริมสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา / ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ -- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแจกแจงปกติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ / วราภรณ์ สังข์วรกุล -- ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี / วาทินี แสนทวี -- กลยุทธ์ในการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาเอกชนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ / วาสนา ศรีไพโรจน์ -- ผลการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองสี่มหาราชของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ จังหวัดตาก / วิภาดา ต๊ะวงศ์ -- การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย เรื่อง การใช้บริการหอสมุดกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / วิลาสินี สำเนียง -- ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวควบคู่กับสื่อรูปภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบ้านถ้ำ จังหวัดเชียงใหม่ / วิไลวรรณ์ อนันต๊ะ -- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโลหะ / วุฒิเดช พันธะปลิว -- กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ / แววตา ชลรัตน์ -- การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก / ศิริขวัญ นันทวงษ์
Formatted contents note การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานที่มีประสิทธิผลของครู / สมจิต สงสาร -- การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / สรวิศ เตชะอมรกุล -- การพัฒนาชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประหยัดสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 / สุภาวดี ธรรมโชติ -- การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องคลื่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / อนันต์ จันทร์เสงี่ยม -- บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง ทักษะการใช้อาวุธปืนพก / ร้อยตำรวจโทอรรถพนธ์ พูลศิริ -- การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่อิงบริบทท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ / Omsin Jatuporn -- รูปแบบการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร / อาภิสรา น้อยบุรี -- ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับประสิทธิผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส / อารินดา ตอหะ -- Technology acceptance of online social network for academic purpose / Sarote Sithikiatsakul
Formatted contents note The effectiveness of community college education in Thailand / Kawin Onkaew -- TitleProposed policy for international education of Rajabhat University / Prapaporn Boonplord.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element การศึกษา
General subdivision การประชุม.
Topical term or geographic name as entry element การศึกษา
General subdivision สาระสังเขป.
9 (RLIN) 67253
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
9 (RLIN) 554829
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 4
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ OP, A, PV
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง WD
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Koha item type
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 06/11/2013   1   LA1221 .ก626 2555 31379012343332 23/06/2020 04/02/2019 Book
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 18/10/2012 7 2 4 LA1221 .ก626 2555 31379013803540 28/02/2022 04/09/2019 Book
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 18/10/2012 7 1   LA1221 .ก626 2555 31379013803557 03/08/2021 22/09/2017 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544