กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ / (ระเบียนเลขที่ 607805)

000 -LEADER
fixed length control field 07251nam a2200265 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 607805
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200602180638.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 130124s2010 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789747710458
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)858539195
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT3527.5
Item number .ก935 2553
245 00 - TITLE STATEMENT
Title กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ /
Statement of responsibility, etc รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย [กรมบัญชีกลาง].
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc คณะกรรมการ,
Date of publication, distribution, etc 2553 [2010]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 205 หน้า.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 00000003 หนังสือใหม่ ต.ค. 56
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 -- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539 -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550 -- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 63 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548 เรื่อง โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง -- พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502 -- ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 2551 -- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 287 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และลูกจ้างถึงแก่ความตาย -- พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และกฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง -- แนวตอบข้อหารือ -- การเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา/และสิทธิในการได้รับเงินเดือน -- สิทธิในการเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน/และการเบิกจ่ายเงินเดือนกรณีถูกลงโทษทางวินัย
Formatted contents note การเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งถูกไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- การรับเงินเดือนของข้าราชการซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย -- การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการการเมือง -- สิทธิในการได้รับเงินเดือนกรณีข้าราชการลาป่วยซึ่งมิใช่เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ -- การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีที่ข้าราชการถึงแก่ความตาย -- การยื่นขอรับเงินช่วยพิเศษเกินหนึ่งปี -- การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ -- การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการการเมือง -- การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน/และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ -- การแจ้งอายัดเงินเดือน -- การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ -- การได้รับอนุมัติให้แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด -- การมาช่วยปฏิบัติงานในองค์การมหาชน -- การเบิกเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) -- สิทธิในการได้รับเงินเพิ่มพิเศษป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด (พ.ป.ผ.)
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name ไทย
General subdivision ข้าราชการและพนักงาน
-- เงินเดือน.
9 (RLIN) 485591
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element กรมบัญชีกลาง.
Subordinate unit คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.
9 (RLIN) 576771
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 1
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ OP, A, PV
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง WD
ผู้ทำข้อมูล OCLC WU
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Cost, replacement price Koha item type Date last borrowed
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 25/01/2013 7 200.00 1 1 KPT3527.5 .ก935 2553 31379013894762 22/06/2020 500.00 Book 31/08/2015
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 25/01/2013 7 200.00     KPT3527.5 .ก935 2553 31379013894739 29/08/2018 500.00 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 25/01/2013 7 200.00     KPT3527.5 .ก935 2553 31379013894754 25/05/2020 500.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 25/01/2013 7 200.00     KPT3527.5 .ก935 2553 31379013894747 27/05/2020 500.00 Book  

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544