คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / (ระเบียนเลขที่ 607807)

000 -LEADER
fixed length control field 09872nam a2200301 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 607807
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200602180638.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 130124s2012 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786162691133
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)882257181
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT2840
Item number .ช65 2555
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชาญชัย แสวงศักดิ์,
Dates associated with a name 2494-
9 (RLIN) 34770
245 10 - TITLE STATEMENT
Title คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด /
Statement of responsibility, etc ชาญชัย แสวงศักดิ์.
246 18 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc วิญญูชน,
Date of publication, distribution, etc 2555 [2012]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 540 หน้า.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 00000011 หนังสือใหม่ ก.พ. 56
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ภาค 1 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- บทที่ 1 วิวัฒนาการแนวความคิดว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศและในประเทศไทยก่อนที่จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ -- 2 แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทยก่อนมีการตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- บทที่ 2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 1 ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ -- 2 ลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นละเมิด -- 3 ขอบเขตการบังคับใช้ของพระราชบัญญัตินี้ -- 4 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสารบัญญัติ -- 5 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นวิธีสบัญญัติ -- -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 การเตรียมการรองรับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 2 สรุปสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่ -- 3 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีอื่น -- บทที่ 4 การกำหนดค่าสินใหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าสินใหมทดแทน -- 2 ค่าสินใหมทดแทนในกฎหมายต่างประเทศ -- 3 แนวคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมในการกำหนดค่าสินใหมทดแทน
Formatted contents note 4 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในการกำหนดค่าสินใหมทดแทน -- บทที่ 5 ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง -- 2 การฟ้องคดีในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก -- 3 การฟ้องคดีในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ -- บทที่ 6 ข้อคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลที่สำคัญของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -- ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -- ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -- ภาค 2 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด -- บทที่ 1 ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- 2 วิวัฒนาการของหลักความรับผิดชอบของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- 3 หลักความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- บทที่ 2 ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายไทย -- 1 ปัญหาความเป็นนิติบุคคลของรัฐในระบบกฎหมายไทย -- 2 กรณีที่มีการกำหนดความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดไว้ในกฎหมาย
Formatted contents note 3 กรณีความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดที่พัฒนาโดยศาลปกครองไทย -- 4 เขตอำนาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด -- 5 บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด -- 6 ข้อคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element ละเมิด
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 12155
Topical term or geographic name as entry element ความรับผิดของราชการ
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 257911
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 67
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW, A, PV
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง VB
ผู้ตรวจสอบหนังสือซ้ำ TW
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
ผู้ทำข้อมูล OCLC WT
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Koha item type Price effective from
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 28/01/2013 118 460.00 1 23 KPT2840 .ช65 2555 31379013895942 22/06/2020 17/01/2015 1020.00 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 28/01/2013 118 460.00 2 10 KPT2840 .ช65 2555 31379013895934 22/06/2020 21/03/2015 1020.00 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 28/01/2013 118 460.00 4 37 KPT2840 .ช65 2555 31379013895926 22/06/2020 29/03/2017 1020.00 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 18/03/2013 7 460.00 6 7 KPT2840 .ช65 2555 31379013951364 22/06/2020 21/03/2017 1020.00 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 14/10/2014 116 460.00 2 15 KPT2840 .ช65 2555 31379014386669 02/03/2021 07/04/2020 1020.00 Book 14/10/2014
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 14/10/2014 116 460.00 1 22 KPT2840 .ช65 2555 31379014386677 02/03/2021 27/01/2017 1020.00 Book 14/10/2014
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 17/02/2015 34 460.00 3 7 KPT2840 .ช65 2555 31379012348174 02/03/2021 16/04/2020 1020.00 Book 17/02/2015
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 28/01/2013 118 460.00 9 165 KPT2840 .ช65 2555 31379013895876 02/07/2021 04/06/2018 1020.00 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 28/01/2013 118 460.00 15 81 KPT2840 .ช65 2555 31379013895884 02/07/2021 04/04/2018 1020.00 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 28/01/2013 118 460.00 10 120 KPT2840 .ช65 2555 31379013895918 02/07/2021 24/01/2017 1020.00 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 28/01/2013 118 460.00 12 84 KPT2840 .ช65 2555 31379013895900 02/07/2021 10/04/2018 1020.00 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 28/01/2013 118 460.00 10 100 KPT2840 .ช65 2555 31379013895892 02/07/2021 04/06/2018 1020.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 28/01/2013 7 460.00 13 371 KPT2840 .ช65 2555 31379013895843 16/09/2020 20/11/2019 1020.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 28/01/2013 118 460.00 8 111 KPT2840 .ช65 2555 31379013895827 26/05/2020 25/10/2018 1020.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 28/01/2013 7 460.00 16 586 KPT2840 .ช65 2555 31379013895850 26/05/2020 22/09/2019 1020.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 28/01/2013 118 460.00 10 79 KPT2840 .ช65 2555 31379013895835 26/05/2020 07/07/2017 1020.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 28/01/2013 7 460.00 20 41 KPT2840 .ช65 2555 31379013895868 26/05/2020 10/04/2017 1020.00 Book  

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544