คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / (ระเบียนเลขที่ 615620)

000 -LEADER
fixed length control field 28127nam a2200349 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 615620
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220221085859.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 130718r20132012th 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786162691669
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)881125357
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT2764
Item number .ช62 2556
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชาญชัย แสวงศักดิ์,
Dates associated with a name 2494-
9 (RLIN) 34770
245 10 - TITLE STATEMENT
Title คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง /
Statement of responsibility, etc ชาญชัย แสวงศักดิ์.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 8.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc วิญญูชน,
Date of publication, distribution, etc 2556 [2013]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 496 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ, แผนที่.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 00000006 หนังสือใหม่ ก.ค. 56
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7, (แก้ไขเพิ่มเติม) 2555.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 1 ภาพรวม -- ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายที่สำคัญของต่างประเทศ -- ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิดในการจัดองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของต่างประเทศ -- บทที่ 2 แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง : ระบบของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานและความเป็นมาของการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 2 โครงสร้างและการจัดองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 3 คุณสมบัติและการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 4 คดีที่อยู่ในอำนาจขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศส -- บทที่ 3 แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่โต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองและให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครอง -- ส่วนที่ 1 ประเทศที่มีระบบศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมและเป็นเอกเทศจากฝ่ายบริหารด้วย : ศึกษากรณีของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน -- ส่วนที่ 2 ประเทศที่มีศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรม แต่การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเป็นอำนาจของศาลยุติธรรม
Formatted contents note ภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย -- บทที่ 1 เหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย -- บทที่ 2 ความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา -- ส่วนที่ 1 ช่วงแรก (พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2516) เป็นช่วงของการหาข้อสรุปว่าควรหรือไม่ที่จะจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย -- ส่วนที่ 2 ช่วงที่สอง (พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2538) เป็นช่วงของการหาข้อสรุปว่าศาลปกครองที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นควรอยู่ในระบบศาลยุติธรรมตาม "ระบบศาลเดี่ยว" หรือควรแยกเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมตาม "ระบบศาลคู่" -- ส่วนที่ 3 ช่วงที่สาม (พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน) เป็นช่วงที่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้รัฐดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองเป็นระบบศาลคู่ -- บทที่ 3 ความพยายามในการพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย -- ส่วนที่ 1 เหตุผลและความจำเป็นของการสร้างระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย -- ส่วนที่ 2 แนวทางในการสร้างวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย -- บทที่ 4 ศาลปกครองเป็นองค์กรหนึ่งในบรรดาองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
Formatted contents note ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครอง ระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง -- บทที่ 1 โครงสร้างของศาลปกครอง -- บทที่ 2 ระบบตุลาการศาลปกครอง -- บทที่ 3 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง -- บทที่ 4 บทเฉพาะกาล -- บทที่ 5 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศาลปกครอง -- บทที่ 6 สำนักงานศาลปกครองและการบริหารงานศาลปกครอง
Formatted contents note ภาค 4 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- บทที่ 1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 -- ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 -- ส่วนที่ 3 ปัญหาการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 วรรคหนึ่ง ว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาททางปกครองที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลเท่านั้นหรือมีอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาททางปกครองเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาลด้วย -- ส่วนที่ 4 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -- บทที่ 2 คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ -- ส่วนที่ 2 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่ง -- ส่วนที่ 3 คดีที่ฟ้องขอให้สั่งห้ามการกระทำอื่นใด -- ส่วนที่ 4 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ส่วนที่ 5 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 6 คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 7 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- ส่วนที่ 8 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด -- ส่วนที่ 9 คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจ -- บทที่ 3 การกำหนดเขตอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น -- ส่วนที่ 2 คดีที่อยู่เขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด -- บทที่ 4 คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 คดีที่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติยกเว้นไว้มิให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 2 กรณีที่มีกฎหมายพิเศษตัดอำนาจของศาลปกครองไว้โดยเฉพาะ -- ส่วนที่ 3 กรณีที่ศาลปกครองมีแนวคำวินิจฉัยว่าไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
Formatted contents note ภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 1 แหล่งที่มาของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 3 เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง -- ส่วนที่ 1 คำฟ้องต้องมีสาระสำคัญครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ -- ส่วนที่ 2 ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีและมีความสามารถในการฟ้องคดี -- ส่วนที่ 3 ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือนร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวแล้ว -- ส่วนที่ 4 ถ้าเป็นคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด -- ส่วนที่ 5 คำฟ้องที่ต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี -- ส่วนที่ 6 การฟ้องคดีต้องไม่เป็นการฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือฟ้องซ้ำ -- บทที่ 4 การยื่นคำฟ้องและการเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- ส่วนที่ 1 การยื่นคำฟ้อง -- ส่วนที่ 2 การเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน -- ส่วนที่ 3 การเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- บทที่ 5 องค์คณะพิจารณาพิพากษา การจ่ายสำนวน และการตรวจคำฟ้อง -- ส่วนที่ 1 องค์คณะพิจารณาพิพากษา -- ส่วนที่ 2 การจ่ายสำนวน -- ส่วนที่ 3 การตรวจคำฟ้องและการสั่งรับหรือไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา -- ส่วนที่ 4 การดำเนินการในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจศาล -- บทที่ 6 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการสรุปสำนวน -- ส่วนที่ 1 การแสวงหาข้อเท็จจริง -- ส่วนที่ 2 การสรุปสำนวนโดยตุลาการเจ้าของสำนวน -- ส่วนที่ 3 การตรวจสอบการสรุปสำนวนของตุลาการเจ้าของสำนวนโดยองค์คณะและการกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง -- บทที่ 7 การแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี -- ส่วนที่ 1 การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของตุลาการผู้แถลงคดี -- ส่วนที่ 2 การจัดทำและการเสนอคำแถลงการณ์ -- บทที่ 8 การนั่งพิจารณาคดี -- ส่วนที่ 1 การดำเนินกระบวนพิจารณาก่อนการนั่งพิจารณาคดี -- ส่วนที่ 2 การดำเนินกระบวนพิจารณาในวันนั่งพิจารณาคดี
Formatted contents note บทที่ 9 การทำคำพิพากษาและคำสั่ง -- ส่วนที่ 1 การประชุมปรึกษาคดี -- ส่วนที่ 2 การจัดทำคำพิพากษาและคำสั่ง -- ส่วนที่ 3 การอ่านผล ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองการแก้ไขและการเผยแพร่ -- บทที่ 10 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา -- ส่วนที่ 1 การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง -- ส่วนที่ 2 การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว -- บทที่ 11 การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี การทิ้งฟ้อง และการถอนคำฟ้อง -- ส่วนที่ 1 การร้องสอด -- ส่วนที่ 2 การรวมคดี -- ส่วนที่ 3 การแยกคดี -- ส่วนที่ 4 การโอนคดี -- ส่วนที่ 5 การทิ้งฟ้อง -- ส่วนที่ 6 การถอนคำฟ้อง -- บทที่ 12 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด -- ส่วนที่ 1 วิธีพิจารณาคดีที่เป็นการฟ้องตรง -- ส่วนที่ 2 วิธีพิจารณาคดีที่เป็นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น -- บทที่ 13 การขอให้พิจารณาคดีใหม่ -- ส่วนที่ 1 บุคคลและกรณีที่อาจขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ -- ส่วนที่ 2 เงื่อนไขในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ -- บทที่ 14 การบังคับคดี -- ส่วนที่ 1 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- ส่วนที่ 2 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร -- ส่วนที่ 3 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 4 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- ส่วนที่ 5 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำ -- ส่วนที่ 6 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง -- ส่วนที่ 7 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง -- บทที่ 15 ความเชื่อมโยงของกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการปกครองกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกันโดยสภาพของหลักกฎหมายในกฎหมายทั้งสองฉบับ -- ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงกันเฉพาะจุดในกฎหมายทั้งสองฉบับ
Formatted contents note ภาค 6 แนวปฎิบัติของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครอง และข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง -- บทที่ 1 แนวปฏิบัติของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครอง -- ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีปกครองโดยทั่วไป -- ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับอำนาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีการฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีปัญหาเกี่ยวพันกับสิทธิในที่ดิน -- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองของต่างประเทศเกี่ยวกับการแบ่งเขตอำนาจระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครองและการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีประเด็นซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลอื่น -- ส่วนที่ 2 บทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 3 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด และความเห็นของตุลาการศาลปกครองที่เห็นว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีประเด็นเกี่ยวพันกับสิทธิในที่ดินอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 4 ความเห็นของผู้เขียน.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element ศาลปกครอง
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 38339
Topical term or geographic name as entry element วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 213562
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 55
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง ST
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V, PW
ผู้ทำข้อมูล OCLC WU
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Koha item type
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 06/11/2013     11 95 KPT2764 .ช62 2556 31379012343308 09/08/2021 18/01/2021   Book
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Pridi Banomyong Library General Stacks 19/07/2013 7 450.00 18 106 KPT2764 .ช62 2556 31379014058219 05/06/2022 21/02/2022 550.00 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Pridi Banomyong Library General Stacks 19/07/2013 7 450.00 23 300 KPT2764 .ช62 2556 31379014058201 04/07/2022 06/01/2022 550.00 Book
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 19/07/2013 7 450.00 14 238 KPT2764 .ช62 2556 31379014058227 08/08/2022 13/08/2021 550.00 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544