58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558 : (ระเบียนเลขที่ 620346)

000 -LEADER
fixed length control field 16170nam a2200373 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 620346
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210304161332.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 131127r20132013th a 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789747709964
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)881123423
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number DS526.7
Item number .ก133 2556ก
245 00 - TITLE STATEMENT
Title 58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558 :
Remainder of title คู่มือฉบับประชาชนสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 /
Statement of responsibility, etc กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ; บรรณาธิการ/ผู้เรียบเรียง อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร, ลดา ภู่มาศ.
246 1# - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ห้าสิบแปดคำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558 :
Remainder of title คู่มือฉบับประชาชนสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 2.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc กรม,
Date of publication, distribution, etc 2556 [2013]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 100 หน้า :
Other physical details ภาพสีประกอบ.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 00000002 หนังสือใหม่ พ.ย. 56
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ข้อที่ 1 อาเซียนและประชาคมอาเซียนแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร -- ข้อที่ 2 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใดในปี 2558 -- ข้อที่ 3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร -- ข้อที่ 4 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร -- ข้อที่ 5 แล้วอาเซียนมีความร่วมมือทางการเงินอะไรบ้าง -- ข้อที่ 6 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร -- ข้อที่ 7 อาเซียนมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก -- ข้อที่ 8 ASEAN common visa คืออะไร -- ข้อที่ 9 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน -- ข้อที่ 10 อะไรคือความท้าทายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน -- ข้อ 11 ไทยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด -- ข้อ 12 เลขาธิการอาเซียนคือใคร มีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือก หรือสมัครอย่างไร -- ข้อ 13 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอำนาจหน้าที่ใด -- ข้อ 14 เหตุใดประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน -- ข้อ 15 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตราหรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง
Formatted contents note ข้อที่ 16 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้วยังมีเอกสารผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวในโอกาสใด -- ข้อที่ 17 อาเซียนดำเนินการอย่างไรบ้างในการลดขั้นตอนทางด้านศุลกากร -- ข้อที่ 18 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทำให้มีการค้าขายภายในอาเซียนกันเองอย่างเดียวใช่หรือไม่ -- ข้อที่ 19 การเคลื่อนย้ายธุรกิจบริการของอาเซียนคืออะไรครอบคลุมสาขาธุรกิจบริการใดบ้าง -- ข้อ 20 ช่วยอธิบายด้วยว่า รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนเป็นอย่างไร -- ข้อ 21 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ -- ข้อที่ 22 อะไรคือข้อผูกพันของประเทศไทยในความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (ASEAN agreement on Movement of Natural Persons : MNP) -- ข้อที่ 23 ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทมีผลเช่นไรกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน -- ข้อที่ 24 เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้วการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในอาเซียนภาษีเป็นศูนย์จริงหรือไม่ -- ข้อที่ 25 สินค้าไทยที่จะสามารถส่งออกไปในตลาดอาเซียนมากขึ้นและที่อาจต้องปรับตัวหลังการเปิดเสรีการค้าอาเซียนมีอะไรบ้าง
Formatted contents note ข้อที่ 26 ภาคการเกษตรไทยจะได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างไร -- ข้อที่ 27 ภาคการเกษตรไทยมีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียนอย่างไร -- ข้อที่ 28 หากภาคเกษตรได้รับผลกระทบจาก AEC จะทำเช่นใดจะได้รับการสนับสนุนเยียวยาจากรัฐบาลหรือไม่ -- ข้อที่ 29 อาเซียนมีความร่วมมือด้านมาตรฐานสินค้าหรือไม่และเหตุใดจึงไม่กำหนดมาตรฐานสินค้าเฉพาะอาเซียนเอง -- ข้อที่ 30 อยากทราบว่า อาเซียนมีความร่วมมือด้านการปกครองผู้บริโภคจริงหรือ -- ข้อที่ 31 อะไรคือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน -- ข้อที่ 32 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะเตรียมความพร้อมอย่างไรในการเข้าสู่ AEC -- ข้อที่ 33 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำกรอบการเจรจาความตกลงต่างๆ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือไม่ อย่างไร -- ข้อที่ 34 ตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN charter) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทำงานของอาเซียน ประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทำงานของไทยด้วยหรือไม่ -- ข้อที่ 35 หน่วยงานใดในประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียน -- ข้อที่ 36 ประโยชน์ของความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาของอาเซียนมีอะไรบ้าง -- ข้อที่ 37 ระบบการโอนหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาของอาเซียนคืออะไร -- ข้อที่ 38 ทราบหรือไม่ว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน คืออะไร
Formatted contents note ข้อที่ 39 คู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN curriculum sourcebook) คืออะไร -- ข้อที่ 40 คู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียนมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้าง -- ข้อที่ 41 จริงหรือไม่ที่ประเทศไทยจะเลื่อนการเปิด-ปิดภาคการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นและเราจะได้ประโยชน์อะไร -- ข้อที่ 42 บทบาทของครูในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีอะไรบ้าง -- ข้อที่ 43 เหตุใดไทยจึงให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงในอาเซียน -- ข้อที่ 44 เราใช้ตราสัญญลักษณ์อาเซียนและชื่ออาเซียนเป็นเครื่องหมายการค้าดีไหม -- ข้อที่ 45 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือไม่ -- ข้อที่ 46 จะติดธงอาเซียนคู่กับธงชาติไทยไว้ที่บ้านที่ทำการส่วนราชการไทยหรือโรงเรียนได้ไหม -- ข้อที่ 47 เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว คนชาติอื่นๆ จะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ เช่นเดียวกับคนไทยหรือไม่ -- ข้อที่ 48 อาเซียนมีกลไกเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหรือไม่ -- ข้อที่ 49 คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children : ACWC) มีกิจกรรมส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในด้านใดบ้าง อย่างไร
Formatted contents note ข้อที่ 50 อาเซียนมีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสิทธิคนพิการอย่างไร -- ข้อที่ 51 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการดำเนินงานเรื่องสตรีอย่างไรและประเทศให้ความสำคัญต่อประเด็นใดในความร่วมมืออาเซียนด้านสตรี -- ข้อที่ 52 ในประเทศไทย มีสมาคมอาเซียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องอาเซียนหรือไม่ -- ข้อที่ 53 ในภาคเหนือและภาคใต้ของไทยจะพบปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นประจำทุกปี อาเซียนจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ -- ข้อที่ 54 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ -- ข้อที่ 55 อาเซียนมีความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขหรือไม่ อย่างไร และประเทศไทยมีบทบาทด้านสาธารณสุขอาเซียนมากน้อยเพียงใด -- ข้อที่ 56 อัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN identity) จะทำให้เราเสียวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ของไทย จริงหรือไม่ -- ข้อที่ 57 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีอะไรบ้าง -- ข้อที่ 58 สรุปแล้วคนไทย จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับประชาคมอาเซียน.
610 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element อาเซียน.
9 (RLIN) 61307
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name กลุ่มประเทศอาเซียน.
9 (RLIN) 45617
Geographic name เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
General subdivision การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.
9 (RLIN) 65015
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร.
9 (RLIN) 668792
Personal name ลดา ภู่มาศ.
9 (RLIN) 675369
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element กรมอาเซียน.
9 (RLIN) 250189
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 22
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ ST
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง ST
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
ผู้ทำข้อมูล OCLC ST
ผู้แก้ไขข้อมูลเดิม KS
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Koha item type Cost, normal purchase price Cost, replacement price Price effective from
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 26/12/2013 7 2 4 DS526.7 .ก133 2556ก 31379014207840 25/09/2020 14/11/2014 Book      
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 26/12/2013 7 1   DS526.7 .ก133 2556ก 31379014207824 25/09/2020 03/03/2014 Book      
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 26/12/2013 7 1   DS526.7 .ก133 2556ก 31379014207832 25/09/2020 27/01/2014 Book      
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 06/10/2014 EMPTY 1 2 DS526.7 .ก133 2556ก 31379013920427 25/09/2020 12/11/2015 Book 0.00 100.00 06/10/2014
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 06/10/2014 EMPTY 1 24 DS526.7 .ก133 2556ก 31379013920435 07/06/2021 04/03/2021 Book 0.00 100.00 06/10/2014
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 06/10/2014 EMPTY     DS526.7 .ก133 2556ก 31379013920443 25/09/2020   Book 0.00 100.00 06/10/2014
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 06/10/2014 EMPTY     DS526.7 .ก133 2556ก 31379013920450 25/09/2020   Book 0.00 100.00 06/10/2014
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 17/10/2014 EMPTY     DS526.7 .ก133 2556ก 31379012349131 25/09/2020   Book 0.00 100.00 17/10/2014
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 17/10/2014 EMPTY     DS526.7 .ก133 2556ก 31379012349149 25/09/2020   Book 0.00 100.00 17/10/2014
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 17/10/2014 EMPTY     DS526.7 .ก133 2556ก 31379012349156 25/09/2020   Book 0.00 100.00 17/10/2014
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 17/10/2014 EMPTY     DS526.7 .ก133 2556ก 31379012349164 25/09/2020   Book 0.00 100.00 17/10/2014
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 17/10/2014 EMPTY     DS526.7 .ก133 2556ก 31379012349172 25/09/2020   Book 0.00 100.00 17/10/2014
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 17/10/2014 EMPTY 1   DS526.7 .ก133 2556ก 31379012349180 25/09/2020 12/02/2017 Book 0.00 100.00 17/10/2014
          General Books Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) General Stacks 27/11/2013 7     DS526.7 .ก133 2556ก 31379014153382 19/05/2020   Book      
          General Books Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) General Stacks 27/11/2013 7 2 12 DS526.7 .ก133 2556ก 31379014153374 19/05/2020 18/12/2013 Book      
          Puey Ungphakorn Collection Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner 26/12/2013 7 2 36 DS526.7 .ก133 2556ก 31379014207733 28/02/2022 17/03/2016 Book      
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 26/12/2013 7 8 52 DS526.7 .ก133 2556ก 31379014207741 28/02/2022 10/06/2019 Book      
          General Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library General Stacks 26/12/2013 7     DS526.7 .ก133 2556ก 31379014207808 01/06/2020   Book      
          General Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library General Stacks 26/12/2013 7     DS526.7 .ก133 2556ก 31379014207790 01/06/2020   Book      
          General Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library General Stacks 26/12/2013 7 1   DS526.7 .ก133 2556ก 31379014207816 01/06/2020 05/03/2014 Book      
          General Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library General Stacks 27/03/2015 EMPTY     DS526.7 .ก133 2556ก 31379014688924 01/06/2020   Book 0.00 100.00 27/03/2015
          General Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library General Stacks 27/03/2015 EMPTY     DS526.7 .ก133 2556ก 31379014688932 01/06/2020   Book 0.00 100.00 27/03/2015
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 26/12/2013 7 5 24 DS526.7 .ก133 2556ก 31379014207758 22/06/2021 02/02/2016 Book      
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 26/12/2013 7 11 10 DS526.7 .ก133 2556ก 31379014207766 22/06/2021 02/02/2016 Book      
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 27/03/2015 EMPTY 7 7 DS526.7 .ก133 2556ก 31379014688890 22/06/2021 08/04/2018 Book 0.00 100.00 27/03/2015
  Lost and Paid       General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 27/03/2015 EMPTY 2 40 HIST DS 2013 620346 31379014688908 28/01/2016 28/01/2016 Book 150.00 250.00 27/03/2015
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 27/03/2015 EMPTY 2 8 DS526.7 .ก133 2556ก 31379014688916 22/06/2021 28/01/2016 Book 0.00 100.00 27/03/2015

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544