คำอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน / (ระเบียนเลขที่ 631200)

000 -LEADER
fixed length control field 11921nam a2200373Ia 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field ocn883649976
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OCoLC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201215162921.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 140715s2014 th 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789742035808
International Standard Book Number 9742035806
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)883649976
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT938
Item number .พ93 2557
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Linkage 880-01
Personal name ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์.
9 (RLIN) 66914
245 10 - TITLE STATEMENT
Linkage 880-02
Title คำอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน /
Statement of responsibility, etc โดย ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์.
250 ## - EDITION STATEMENT
Linkage 880-03
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Linkage 880-04
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc นิติธรรม,
Date of publication, distribution, etc 2557 [2014]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 10, 511 หน้า.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ข้อความเบื้องต้น -- 1. ประวัติและความเป็นมาของกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน -- 2. ชนิดและประโยชน์ของตั๋วเงิน -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- 1. ลักษณะทั่วไปของสัญญาตั๋วเงิน -- 2. ความรับผิดตามสัญญาตั๋วเงินเกิดขึ้นเพราะการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน -- 3. การใช้เงินตามตั๋วเงินต้องทำเมื่อตั๋วเงินถึงกำหนดโดยมิให้ให้วันผ่อน -- 4. ผู้ทรงตั๋วเงิน -- หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน -- ส่วนที่ 1 การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงิน -- 1. การออกตั๋วแลกเงิน -- 2. การสลักหลังตั๋วแลกเงิน -- 3. ความรับผิดของผู้สั่งจ่ายและผู้สลักหลังตั๋วแลกเงิน -- 4. ข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดของผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลัง -- 5. ข้อต่อสู้ที่ผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังจะยกขึ้นอ้างเพื่อใช้ยันผู้ทรงตั๋วแลกเงินไม่ได้ -- ส่วนที่ 2 การรับรอง -- 1. ความหมายและสาเหตุของการยื่นตั๋วแลกเงินเพื่อให้ผู้จ่ายทำการรับรอง -- 2. วิธีการยื่นตั๋วแลกเงินเพื่อให้ผู้จ่ายรับรอง
Formatted contents note 3. วิธีและผลของการรับรองตั๋วแลกงิน -- ส่วนที่ 3 อาวัล -- 1. ความหมาย -- 2. บุคคลผู้จะเข้าเป็นผู้รับอาวัลและแบบวิธีของการอาวัล -- 3. ผลบังคับของการอาวัล -- 4. ข้อแตกต่างบางประการระหว่างการรับอาวัลการใช้เงินตามตั๋วเงินกับการค้ำประกันการชำระหนี้อื่นๆ -- ส่วนที่ 4 การใช้เงิน -- 1. ผู้ทรงต้องยื่นตั๋วแลกเงินเพื่อให้ใช้เงินเมื่อตั๋วถึงกำหนดใช้เงิน -- 2. ผลของการยื่นและไม่ยื่นตั๋วแลกเงินเพื่อให้ผู้จ่ายหรือผู้รับรองใช้เงิน -- 3. หลักเกณฑ์และผลแห่งการใช้เงินตามตั๋วแลกเงิน -- ส่วนที่ 5 การสอดเข้าแก้หน้า -- 1. ความหมายและจุดมุ่งหมายของการสอดเข้าแก้หน้า -- 2. บุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้สอดเข้าแก้หน้า -- 3. ประเภทของการสอดเข้าแก้หน้า -- ส่วนที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน -- 1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการใช้สิทธิไล่เบี้ย -- 2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิทธิไล่เบี้ย
Formatted contents note 3. บุคคลผู้มีสิทธิไล่เบี้ยและอาจถูกไล่เบี้ยและความรับผิดของลูกหนี้เมื่อผู้ทรงใช้สิทธิไล่เบี้ย -- 4. จำนวนเงินที่ผู้ทรงอาจไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้และความรับผิดในระหว่างลูกหนี้ด้วยกันเองภายหลังที่ถูกผู้ทรงไล่เบี้ย -- 5. กรณีผู้ทรงสิ้นสิทธิไล่เบี้ย -- 6. แม้ผู้ทรงสิ้นสิทธิไล่เบี้ยตามกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน แต่ผู้ทรงยังอาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ตามมูลหนี้เดิมได้ -- ส่วนที่ 7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- 1. ความหมายและความประสงค์ในการออกตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- 2. สิทธิของผู้ทรงในการเรียกให้ผู้สั่งจ่ายออกตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- 3. การสลักหลังตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- 4. การรับรองตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- 5. การใช้เงินตามตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- 6. ประโยชน์ของตั๋วแลกเงินเป็นสำรับกับการค้าระหว่างประเทศ -- หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- 1. ลักษณะของตั๋วสัญญาใช้เงิน -- 2. รายการที่ต้องปรากฎในตั๋วสัญญาใช้เงิน
Formatted contents note 3. บทบัญญัติในเรื่องตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้บังคับกับตั๋วสัญญาใช้เงิน -- 4. บทบัญญัติที่ใช้บังคับกับตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้เห็น -- 5. ความรับผิดของผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน -- หมวด 4 เช็ค -- 1. ลักษณะทั่วไปของเช็ค -- 2. การขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและนิติสัมพันธ์ระหว่างธนาคารผู้ใช้เงินตามเช็คกับผู้เคยค้า -- 3. รายการต่างๆ ในเช็ค -- 4. บทบัญญัติในเรื่องตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้บังคับกับเช็ค -- 5. กำหนดเวลาที่ผู้ทรงจะต้องยื่นเช็คทวงถามเพื่อให้ธนาคารใช้เงิน -- 6. ธนาคารต้องใช้เงินตามเช็คที่ผู้เคยค้าออกเบิกแก่ตน -- 7. ความรับผิดในทางแพ่งของคู่สัญญาที่ลงลายมื่อชื่อในเช็ค -- 8. เช็คขีดคร่อม -- หมวด 5 อายุความ -- 1. อายุความที่ผู้ทรงจะฟ้องผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ผู้รับรองตั๋วแลกเงิน -- 2. อายุความที่ผู้ทรงจะฟ้องผู้สั่งจ่ายและผู้สลักหลังตั๋วเงิน
Formatted contents note 3. อายุความที่ผู้ทรงจะฟ้องผู้รับอาวัลและผู้รับรองเข้าแก้หน้า -- 4. อายุความที่ผู้สลักหลังฟ้องไล่เบี้ยเอากับผู้สลักหลังด้วยกันเองหรือฟ้องไล่เบี้ยผู้สั่งจ่าย -- 5. กรณีไม่สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีดังกล่าวได้โดยมีเหตุสุดวิสัย -- 6. อายุความสะดุดหยุดลงมีผลเฉพาะตัวคู่สัญญาฝ่ายนั้นเท่านั้น -- 7. หนี้ตามตั๋วเงินขาดอายุความ เจ้าหนี้ฟ้องตามมูลหนี้เดิมได้ -- หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลักและตั๋วเงินหาย -- ส่วนที่ 1 ตั๋วเงินปลอม -- 1. ตั๋วเงินปลอมเพราะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความอันเป็นรายการสำคัญในตั๋วเงิน -- 2. ตั๋วเงินปลอมอันเกิดจากการปลอมลายชื่อหรือลายมือชื่อที่ลงไว้นั้นเป็นลายมือชื่อที่ลงโดยปราศจากอำนาจ -- ส่วนที่ 2 ตั๋วเงินหาย ตั๋วเงินถูกลัก -- ดรรชนีค้นเรื่อง.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Linkage 880-05
Topical term or geographic name as entry element ตั๋วเงิน
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 12572
880 0# - ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION
Linkage 100-01
a Phaithūn Khongsombūn.
Linkage 245-02
a Khamʻathibāi kotmāi laksana tūangœ̄n /
c dōi Phaithūn Khongsombūn.
Linkage 250-03
a Phim khrang thī 4, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
Linkage 260-04
a Krung thēp... :
b Nititham,
c 2557 [2014]
Linkage 650-05
a Bills of exchange
z Thailand.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 22
948 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC); SERIES PART DESIGNATOR (RLIN)
h (OCLC) HELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ VB
-- V
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง VB
ผู้ทำข้อมูล OCLC VB
ผู้แก้ไขข้อมูลเดิม VB
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Price effective from Koha item type
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 15/07/2014 116 450.00 4 356 KPT938 .พ93 2557 31379014439914 10/09/2020 22/02/2020 550.00 15/07/2014 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 15/07/2014 7 450.00 2 30 KPT938 .พ93 2557 31379014439922 13/02/2021 15/12/2020 550.00 15/07/2014 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 15/07/2014 7 450.00 4 235 KPT938 .พ93 2557 31379014439930 23/06/2020 15/12/2019 550.00 15/07/2014 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544