รวมข้อบังคับและการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม / (ระเบียนเลขที่ 633624)

000 -LEADER
fixed length control field 11367nam a2200361Ia 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field ocn889934539
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OCoLC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200128132408.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 140904r20132011th 000 0 tha d
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)889934539
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT2516
Item number .ร54 2556
245 00 - TITLE STATEMENT
Linkage 880-01
Title รวมข้อบังคับและการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม /
Statement of responsibility, etc จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].
250 ## - EDITION STATEMENT
Linkage 880-02
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 2.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Linkage 880-03
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,
Date of publication, distribution, etc 2556 [2013]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 188 หน้า.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 -- หมวด 1 การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา -- หมวด 2 อำนาจและหน้าที่ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และเลขาธิการวุฒิสภา -- หมวด 3 การประชุมวุฒิสภา -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 4 กรรมาธิการ -- หมวด 5 การพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 7 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด -- ส่วนที่ 1 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 2 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -- ส่วนที่ 3 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ
Formatted contents note ส่วนที่ 4 การพิจารณาพระราชกำหนด -- หมวด 8 การตั้งกระทู้ถาม -- หมวด 9 การเปิดอภิปรายทั่วไป -- หมวด 10 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 11 บทสุดท้าย -- บทเฉพาะกาล -- ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 จริยธรรม -- ส่วนที่ 1 อุดมคติของสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 3 จริยธรรมต่อประชาชน -- ส่วนที่ 4 จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตน -- หมวด 2 การควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม -- ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 ให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมวุฒิสภา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 -- ระเบียบว่าด้วยการยื่นและรับคำร้อง วิธีพิจารณา การสอบข้อเท็จจริงและวิธีพิจารณาสอบสวน พ.ศ. 2554
Formatted contents note หมวด 1 การยื่นและถอนคำร้อง -- หมวด 2 การพิจารณาคำร้องและวิธีพิจารณา การสอบข้อเท็จจริง -- หมวด 3 การสอบสวนและวิธีพิจารณาสอบสวน -- ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 -- หมวด 1 การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา -- หมวด 2 อำนาจและหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา และหน้าที่ของเลขาธิการ -- หมวด 3 การประชุม -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 4 กรรมาธิการ -- หมวด 5 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -- หมวด 7 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป -- หมวด 8 กระทู้ถาม
Formatted contents note ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- ส่วนที่ 2 กระทู้ถามสด -- ส่วนที่ 3 กระทู้ถามทั่วไป -- หมวด 9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี -- หมวด 10 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ -- หมวด 11 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 12 บทสุดท้าย -- บทเฉพาะกาล -- ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 -- ส่วนที่ 1 อุดมคติของการเป็นสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 3 จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตน ครอบครัว และผู้อื่น -- หมวด 2 การควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม -- ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 อำนาจและหน้าที่ของประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และหน้าที่ของเลขาธิการรัฐสภาและรองเลขาธิการรัฐสภา
Formatted contents note หมวด 2 การประชุมรัฐสภา -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 3 กรรมาธิการ -- หมวด 4 การให้ความเห็นชอบตามมาตรา 145 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 5 การให้ความเห็นชอบตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 7 การเสนอและการพิจารณาร่างรับธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม -- หมวด 8 การแถลงนโยบาย -- หมวด 9 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา -- หมวด 10 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 11 บทสุดท้าย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Linkage 880-04
Topical term or geographic name as entry element กฎและระเบียบปฏิบัติทางการนิติบัญญัติ
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 361703
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Linkage 880-05
Personal name นัฑ ผาสุข.
9 (RLIN) 464679
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Linkage 880-06
Corporate name or jurisdiction name as entry element สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
Subordinate unit กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.
9 (RLIN) 532364
880 00 - ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION
Linkage 245-01
a Rūam khō̜bangkhap læ kānprachum saphā læ khō̜bangkhap wādūai pramūan čhariyatham /
c čhattham dōi Klum Ngānphatthanā Kotmāi Samnak Kotmāi Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā ; khana phūčhattham Nat Phāsuk ... [læ khon ư̄n ư̄n].
Linkage 250-02
a Phim khrang thī 2.
Linkage 260-03
a Krung thēp ... :
b Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā,
c 2556 [2013]
Linkage 650-04
a Parliamentary practice
z Thailand.
Linkage 700-05
a Nat Phāsuk.
Linkage 710-06
a Thailand.
b Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā.
-- Klum Ngānphatthanā Kotmāi.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 2
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ WD
-- A
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง WD
ผู้ทำข้อมูล OCLC WD
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
ผู้แก้ไขข้อมูลเดิม WU
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Price effective from Koha item type
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 05/09/2014 EMPTY 0.00     KPT2516 .ร54 2556 31379014472873 02/03/2021   100.00 05/09/2014 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 04/09/2014 EMPTY 0.00 1 28 KPT2516 .ร54 2556 31379014472824 26/05/2020 30/05/2018 100.00 04/09/2014 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 05/09/2014 EMPTY 0.00 1 70 KPT2516 .ร54 2556 31379014472832 26/05/2020 10/04/2017 100.00 05/09/2014 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544