โครงการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการสิทธิในการใช้งานวงโคจรดาวเทียมและการใช้งานคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย : (ระเบียนเลขที่ 710415)

000 -LEADER
fixed length control field 10796cam a2200469Ia 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field on1158630765
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OCoLC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210305122435.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200618s2020 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786164880955
International Standard Book Number 6164880955
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)1158630765
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TULIB
Language of cataloging tha
Transcribing agency TULIB
Modifying agency TULIB
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number HE9721.ท9
Item number ภ7463 2563
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Linkage 880-01
Personal name ภูมินทร์ บุตรอินทร์.
9 (RLIN) 593290
245 10 - TITLE STATEMENT
Linkage 880-02
Title โครงการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการสิทธิในการใช้งานวงโคจรดาวเทียมและการใช้งานคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย :
Remainder of title รายงานฉบับสมบูรณ์ /
Statement of responsibility, etc ภูมินทร์ บุตรอินทร์.
250 ## - EDITION STATEMENT
Linkage 880-03
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Linkage 880-04
Place of publication, distribution, etc [กรุงเทพฯ] :
Name of publisher, distributor, etc บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด,
Date of publication, distribution, etc 2563 [2020]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 32, 245 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ.
500 ## - GENERAL NOTE
General note งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note บทสรุปผู้บริหาร -- คำนำ -- บทคัดย่อภาษาอังกฤษ -- บทคัดย่อภาษาไทย -- สารบัญ -- บทที่ 1 บทนำ -- 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา -- 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย -- 1.3 เป้าหมายของการศึกษาวิจัย -- 1.4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย -- 1.5 วิธีการดำเนินการของการศึกษาวิจัย -- 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
Formatted contents note บทที่ 2 หลักการพื้นฐานของกิจการดาวเทียม -- 2.1 ความหมายของพื้นที่อวกาศ -- 2.2 วงโคจรดาวเทียม -- 2.2.1. วงโคจรประจำที่ (Geostationary earth orbit หรือ GEO) -- 2.2.2. วงโคจรระยะปานกลาง (Medium earth orbit หรือ MEO) -- 2.2.3. วงโคจรระยะต่ำ (Low earth orbit หรือ LEO) -- 2.2.4. วงโคจรรูปวงรีมาก (Highly elliptical orbit หรือ HEO) -- 2.3 ระบบการทำงานเบื้องต้นของดาวเทียม -- 2.3.1. ส่วนอวกาศ (Space segment) -- 2.3.2. ส่วนที่อยู่ภาคพื้นดิน (Ground segment) -- 2.4 หน่วยงานระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการดาวเทียม -- 2.4.1. หน่วยงานระหว่างประเทศ -- 1. สำนักกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Office for Outer Space Affiairs หรือ UNOOSA) -- 2. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union หรือ ITU) -- 2.4.2. กฎหมายและหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการดาวเทียม -- 1. The 1967 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies หรือ the "Outer Space Treaty" (สนธิสัญญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินกิจการของรัฐในการสำรวจและการใช้ประโยชน์จากอวกาศภายนอก รวมทั้งดวงจันทร์และเทหะในท้องฟ้าอื่น ๆ) -- 2. The 1968 Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space หรือ Rescue Agreement (ข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ ค.ศ. 1968) -- 3. The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects หรือ Space Liability Convention หรือ Liability Convention (อนุสัญญาความรับผิดระหว่างประเทศต่อความเสียหายเนื่องจากวัตถุอวกาศ ค.ศ. 1972) -- 4. The Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention) (อนุสัญญาการปล่อยวัตถุสู่อวกาศ) -- 5. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (ข้อตกลงควรคุมกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์และวัตถุบนท้องฟ้า) -- บทสรุป
Formatted contents note บทที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการดาวเทียมของต่างประเทศ -- 3.1 กระบวนการจัดสรรสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากกิจการดาวเทียม -- 3.1.1. การจัดสรรโดยกระบวนการมาก่อนได้สิทธิก่อน (First-come, first-served หรือ FCFS approaches) -- 3.1.2. การจัดสรรใบอนุญาตด้วยวิธีการประมูล (Auctions) -- 3.1.3. การจัดสรรใบอนุญาตโดยการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ (Comparative review) -- 3.1.4. การจัดสรรใบอนุญาตโดยการจับสลาก (Lotteries) -- 3.2 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้ประกอบการเอกชน -- 3.2.1. ระบบสัปทาน -- 3.2.2. ระบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (การร่วมทุน) -- 3.2.3. ระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมแบบมีใบอนุญาต -- 3.3 การศึกษาระบบการบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ศึกษากรณีต่างประเทศ -- 3.3.1. ระบบการบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ศึกษากรณีประเทศลักเซมเบิร์ก -- 3.3.2. ระบบการบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ศึกษากรณีสหราชอาณาจักร -- บทสรุป
Formatted contents note บทที่ 4 ปัญหาการบริหารจัดการดาวเทียม (สื่อสาร) ในประเทศไทย -- 4.1 ปัญหาความไม่ชัดเจนของกิจการดาวเทียมในส่วนของสัมปทาน -- 4.2 ความไม่ชัดเจนของการบริหารจัดการดาวเทียมภายหลังที่ระบบสัมปทานาสิ้นสุด (การดำเนนการในกิจการดาวเทียมดวงใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัมปทานเดิม -- บทที่ 5 บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ -- 5.1 ข้อควรพิจารณาสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะ -- 5.2 ข้อเสนอแนะ -- บทสรุป -- ภาคผนวก.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Linkage 880-05
Topical term or geographic name as entry element ดาวเทียมในโทรคมนาคม
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 86774
Linkage 880-06
Topical term or geographic name as entry element ดาวเทียมในโทรคมนาคม
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
9 (RLIN) 92051
Linkage 880-07
Topical term or geographic name as entry element ดาวเทียม
General subdivision วงโคจร.
9 (RLIN) 676870
690 ## - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN)
9 (RLIN) 801766
Topical term or geographic name as entry element งานวิจัย / Research
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Linkage 880-08
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Subordinate unit คณะนิติศาสตร์.
-- คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.
9 (RLIN) 778471
880 0# - ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION
Linkage 100-01
a Bhumindr Butr-indr.
Linkage 245-02
a Khrōngkān sưksā prīapthīap nǣothāng kānbō̜rihān čhatkān sitthi nai kānchaingān wong khōčhō̜n dāothīam læ kānchaingān khlư̄n khwāmthī thī kīeokhō̜ng samrap čhattham khō̜sanœ̄nǣ kānbō̜rihān čhatkān dāothīam sư̄sān khō̜ng prathēt Thai :
b rāingān chabap sombūn /
c Phūmin Butʻin.
Linkage 250-03
a Phim khrang thī 1.
Linkage 260-04
a [Krung Thēp...] :
b Bō̜risat Rōngphimdư̄antulā Čhamkat,
c 2563 [2020]
Linkage 650-05
a Artificial satellites in telecommunication
z Thailand.
Linkage 650-06
a Artificial satellites in telecommunication
x Law and legislation.
Linkage 650-07
a Artificial satellites
x Orbits.
Linkage 710-08
a Mahāwitthayālai Thammasāt.
b Khana Nitisāt.
-- Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 3
948 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC); SERIES PART DESIGNATOR (RLIN)
h (OCLC) HELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ SS
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Cost, replacement price Price effective from Koha item type Total Renewals Date last borrowed Checked out
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 18/06/2020 7 150.00   HE9721.ท9 ภ7463 2563 31379015993018 29/06/2020 400.00 18/06/2020 Book      
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 18/06/2020 7 150.00   HE9721.ท9 ภ7463 2563 31379015991202 29/06/2020 400.00 18/06/2020 Book      
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 18/06/2020 7 150.00   HE9721.ท9 ภ7463 2563 31379015991194 29/06/2020 400.00 18/06/2020 Book      
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 18/06/2020 7 150.00   HE9721.ท9 ภ7463 2563 31379015993026 12/11/2020 400.00 18/06/2020 Book      
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 18/06/2020 7 150.00   HE9721.ท9 ภ7463 2563 31379015991145 23/06/2020 400.00 18/06/2020 Book      
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 18/06/2020 7 150.00   HE9721.ท9 ภ7463 2563 31379015991160 23/06/2020 400.00 18/06/2020 Book      
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 18/06/2020 7 150.00   HE9721.ท9 ภ7463 2563 31379015991178 23/06/2020 400.00 18/06/2020 Book      
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 18/06/2020 7 150.00   HE9721.ท9 ภ7463 2563 31379015991186 23/06/2020 400.00 18/06/2020 Book      
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 18/06/2020 7 150.00   HE9721.ท9 ภ7463 2563 31379015991129 22/06/2020 400.00 18/06/2020 Book      
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 18/06/2020 7 150.00 1 HE9721.ท9 ภ7463 2563 31379015991137 24/03/2021 400.00 18/06/2020 Book 3 05/03/2021  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 18/06/2020 7 150.00 2 HE9721.ท9 ภ7463 2563 31379015991152 01/02/2021 400.00 18/06/2020 Book 16 01/02/2021 04/05/2021
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 18/06/2020 7 150.00   HE9721.ท9 ภ7463 2563 31379015991111 22/06/2020 400.00 18/06/2020 Book      

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544