มุมมองปกติ MARC view
  • การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง)

การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง) -- ไทย. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง) -- ไทย.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305