มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม),

พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), -- 2449-2536. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), -- 2449-2536.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • พระราชชัยกวี (เงื่อม อินฺทปัญโญ), 2449-2536.
  • พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปัญโญ), 2449-2536.
  • พุทธทาสภิกขุ.
  • สิริวยาส.
  • พุทธทาส อินฺทปัญโญ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544