มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ รุ่นที่ 2 กลุ่ม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ รุ่นที่ 2 กลุ่ม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ รุ่นที่ 2 กลุ่ม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • นักศึกษาหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ รุ่นที่ 2 กลุ่ม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544