มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พระราชวรมุนี (ประยุทธ์),

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), -- 2481- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), -- 2481-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2481-
  • พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
  • พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2481-
  • พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2481-
  • พระศรีวิสุทธิโมลี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
  • ปรายุชฌ์.
  • พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
  • ประยุทธ์ อารยางกูร, 2481-

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544