หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PO 210

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: PO 210
  4. Instructors:
    • เดชา ตั้งสีฟ้า
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
จินตนาการสู่ปี 2000 : Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books DS562.3 .จ66 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
The Analects of Confucius : Confucius. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PL2478 .L247 พร้อมให้บริการ
The mirror of production. Baudrillard, Jean, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HB97.5 .B312 พร้อมให้บริการ
The Transnational studies reader : Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HM881 .T736 พร้อมให้บริการ
Global politics : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JC 2014 620324 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : อานันท์ กาญจนพันธุ์. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books H62 .อ63 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
Making social science matter : Flyvbjerg, Bent. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books H61 .F54 พร้อมให้บริการ
Making political science matter : Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JC265 .M355 พร้อมให้บริการ
อุดมการและกลไกทางอุดมการของรัฐ อัลธูแซร์, หลุยส์, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JC179 .อ6 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
The conduct of inquiry in international relations : Jackson, Patrick Thaddeus, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JZ1305 .J325 2011 พร้อมให้บริการ
Deconstruction and the possibility of justice / Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books K246 .D43 พร้อมให้บริการ
ภาษาทางการเมือง : สมบัติ จันทรวงศ์. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books LANG&LIT P 1990 96941 พร้อมให้บริการ
ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books P119.3 .ช94 พร้อมให้บริการ
The portable Enlightenment reader / Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 1995 642303 พร้อมให้บริการ
จวงจื่อ / สุรัติ ปรีชาธรรม. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B162.7 .ส746 2554 พร้อมให้บริการ
Writing and difference / Derrida, Jacques. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B2430.D482 E5 1978 พร้อมให้บริการ
Interpretive social science : Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books H35 .R3 1987 พร้อมให้บริการ
Philosophy : Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B29 .P48 2004 พร้อมให้บริการ (มุมหนังสือ พล.อ.อ. สิทธิ เศวตศิลา)
A thousand Plateaus ; Deleuze, Gilles, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B77 .D45 พร้อมให้บริการ
Philosophical paper. Austin, John Langshaw, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B1618.A8 1979 พร้อมให้บริการ
Forms of explanation : Garfinkel, Alan, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books BD241 .G3 พร้อมให้บริการ
The conflict of interpretations : Ricoeur, Paul. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books BD241 .R53 พร้อมให้บริการ
Unruly practices : Fraser, Nancy. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HM24 .F635 พร้อมให้บริการ
History and class consciousness ; Lukács, György, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HX260.H8 L8 พร้อมให้บริการ
Limited Inc / Derrida, Jacques. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PN98.D43 D45 พร้อมให้บริการ
โลกของโซฟี : กอร์เดอร์, โยสไตน์, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books FIC 2002 642120 พร้อมให้บริการ
No ordinary disruption : Dobbs, Richard. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books IND HD 2015 656194 พร้อมให้บริการ
อัตวิสัย วัตถุวิสัยในสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books SOC H 2015 644181 พร้อมให้บริการ
Constructing social theories, Stinchcombe, Arthur L. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HM24 .S7 C. 3 พร้อมให้บริการ
Patterns of discovery; Hanson, Norwood Russell. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books Q175 .H28 พร้อมให้บริการ
มายาคติ / บาร์ตส์, โรล็องด์. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books P85.บ64ก25 2544 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Sapiens : Harari, Yuval N. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HIST CB 2015 644915 พร้อมให้บริการ
สืบสายเลือด : Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books GN4 .ส7 ฉ.11 พร้อมให้บริการ
The ground between : Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books ANTH GN 2014 651754 พร้อมให้บริการ
รัฐศาสตร์แนววิพากษ์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JA69 .ช94 2551 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
รัฐศาสตร์เชิงประจักษ์ / พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JA69 .พ33 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป / โอคาชา, ซาเมียร์. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books Q175 .อ92 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
The signature of all things : Agamben, Giorgio, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL BD 2010 658949 พร้อมให้บริการ
The kingdom and the glory : Agamben, Giorgio, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books REL BL 2011 658970 พร้อมให้บริการ
Zhuangzi and the happy fish / Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books REL BL 2015 658953 พร้อมให้บริการ
Opus Dei : Agamben, Giorgio, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books REL BV 2013 658960 พร้อมให้บริการ
Nymphs / Agamben, Giorgio, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books AES BH 2013 658958 พร้อมให้บริการ
A Companion to social geography / Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books ENVIR GF 2011 659900 พร้อมให้บริการ
Why there is no poststructuralism in france : Angermuller, Johannes, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books LANG&LIT P 2015 658948 พร้อมให้บริการ
The highest poverty : Agamben, Giorgio, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books BX2436 .A33 2013 พร้อมให้บริการ
Agamben and Politics : Prozorov, Sergei. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2014 637122 พร้อมให้บริการ
Republic / Plato. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JC 2004 661168 พร้อมให้บริการ
The collected dialogues of Plato, including the letters / Plato. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 1989 661275 พร้อมให้บริการ
The Foucault reader / Foucault, Michel, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B2430.F72 F6 C. 2 พร้อมให้บริการ
What is an apparatus? : Agamben, Giorgio, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B3611.A42E5 2009 พร้อมให้บริการ
Anti-Oedipus : Deleuze, Gilles, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books WM30.6 .D45 C. 2 พร้อมให้บริการ
Examined lives : Miller, Jim, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B104 .M56 2012 พร้อมให้บริการ
Epistemologies of the South : Santos, Boaventura de Sousa. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books SOCY HM 2014 658957 พร้อมให้บริการ
On philosophy : McCumber, John. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2013 658964 พร้อมให้บริการ
Creolizing political theory : Gordon, Jane Anna, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books PLSC JC 2014 658961 พร้อมให้บริการ
วิถีแห่งเต๋าหรือคัมภีร์ลัทธิเต๋าของปราชญ์เหลาจื้อ Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books BL1900.ห77 ว636 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
On inequality / Frankfurt, Harry G., Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books ECON HB 2015 659166 พร้อมให้บริการ
Pilate and Jesus / Agamben, Giorgio, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books REL BS 2015 646749 พร้อมให้บริการ
Post-structuralism : Belsey, Catherine, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B841.4 .B45 พร้อมให้บริการ
The unspeakable girl : Agamben, Giorgio, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books REL BL 2014 644212 พร้อมให้บริการ
Contemporary Confucian political philosophy : Angle, Stephen C., Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B127.C65 A545 2012 พร้อมให้บริการ
Understanding phenomenology / Cerbone, David Ralph. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B829.5 .C47 พร้อมให้บริการ
The sacrament of language : Agamben, Giorgio, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books GT3085 .A33 2011 พร้อมให้บริการ
แนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B841.4 .ช944 2554 พร้อมให้บริการ
Phenomenological sociology : Psathas, George. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books SOCY HM 1973 663403 พร้อมให้บริการ
Virtue is knowledge : Pangle, Lorraine Smith. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2014 658945 พร้อมให้บริการ
Michael J. Shapiro : Shapiro, Michael J. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JA76 .S44 2012 พร้อมให้บริการ
The church and the kingdom / Agamben, Giorgio, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books BT832 .A335 2012 พร้อมให้บริการ
In other shoes : Walton, Kendall L., Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books AES BH 2015 662609 พร้อมให้บริการ
Understanding Nietzscheanism / Woodward, Ashley. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2011 662605 พร้อมให้บริการ
Understanding Marxism / Boucher, Geoff, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2012 662597 พร้อมให้บริการ
Agamben's joyful Kafka : Snoek, Anke. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2014 663046 พร้อมให้บริการ
Catastrophe and redemption : Whyte, Jessica Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JC 2013 662671 พร้อมให้บริการ
Agamben's coming philosophy : Dickinson, Colby. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2015 662608 พร้อมให้บริการ
Giorgio Agamben : Ugilt, Rasmus. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2014 662693 พร้อมให้บริการ
Stasis : Agamben, Giorgio, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JC 2015 662793 พร้อมให้บริการ
Giorgio Agamben : Attell, Kevin. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2015 662620 พร้อมให้บริการ
Phenomenology : Kaufer, Stephan. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2015 664791 พร้อมให้บริการ
Bobos in paradise : Brooks, David, Reserve Book (7 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HN90.E4 B76 2000 พร้อมให้บริการ
What democracy is for : Ringen, Stein. Reserve Book (7 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JC423 .R497 พร้อมให้บริการ
Speech begins after death / Foucault, Michel, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B2430.F724A3 2013 พร้อมให้บริการ
The use of bodies / Agamben, Giorgio, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2016 665551 พร้อมให้บริการ
Zhuangzi : Wang, Bo, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books REL BL 2014 665562 พร้อมให้บริการ
Aristotle's dialogue with Socrates : Burger, Ronna, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2009 664969 พร้อมให้บริการ
A reader's companion to the Confucian Analects / Rosemont, Henry, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2012 665505 พร้อมให้บริการ
Thinking through the body : Shusterman, Richard. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books GEN AZ 2012 668735 พร้อมให้บริการ
Infancy and history : Agamben, Giorgio Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books D16.8 .A38 พร้อมให้บริการ
Understanding poststructuralism / Williams, James, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B841.4 .W55 พร้อมให้บริการ
French theory : Cusset, Francois. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B2421 .C877 พร้อมให้บริการ
Illuminations / Benjamin, Walter, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PN37 .B45 พร้อมให้บริการ
Knowledge and human interests. Habermas, Juergen, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books BD163 .H3 พร้อมให้บริการ
An introduction to Daoist philosophies / Coutinho, Steve, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2014 665553 พร้อมให้บริการ
Politics. Aristotle. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JC71.A41 S28 พร้อมให้บริการ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ใต้ชะเงื้อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ / ยศ สันตสมบัติ. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books SOCY HN 2013 630552 พร้อมให้บริการ
Understanding empiricism / Meyers, Robert G., Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2006 666277 พร้อมให้บริการ
Research methods in critical security studies : Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JZ1251 .R474 2013 พร้อมให้บริการ
รีพับลิก / เปลโต้. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JC 2014 637496 พร้อมให้บริการ
ความจริงในมนุษยศาสตร์ = Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books AZ782 .ค56 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
Collected papers, Schutz, Alfred, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books H61 .S32 V. 1 พร้อมให้บริการ
Interpretive social science : Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books H35 .R3 พร้อมให้บริการ
Heaven and earth are not humane : Perkins, Franklin. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2014 665604 พร้อมให้บริการ
The new Arabs : Cole, Juan Ricardo. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JQ 2014 663586 พร้อมให้บริการ
Digital diplomacy : Sandre, Andreas. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JZ 2015 666187 พร้อมให้บริการ
On extinction : Challenger, Melanie. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books GE195.7 .C43 2012 พร้อมให้บริการ
The China boom : Hung, Ho-fung. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books ECON HC 2016 665512 พร้อมให้บริการ
Governing the world : Mazower, Mark. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JZ1318 .M382 2012 พร้อมให้บริการ
Global indios : Van Deusen, Nancy E. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HIST F 2015 668988 พร้อมให้บริการ
Understanding German idealism / Dudley, Will, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B2745 .D835 2007 พร้อมให้บริการ
Understanding Hegelianism / Sinnerbrink, Robert. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B2948 .S565 พร้อมให้บริการ
Understanding psychoanalysis / Sharpe, Matthew, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books BF175 .S537 2008 พร้อมให้บริการ
Interactive democracy : Gould, Carol C. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JC 2014 654536 พร้อมให้บริการ
Understanding environmental philosophy / Brennan, Andrew. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books ENVIR GE 2010 669200 พร้อมให้บริการ
Struggle and Utopia at the end times of philosophy / Laruelle, Francois. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B804 .L364 2012 พร้อมให้บริการ
From deep state to Islamic state : Filiu, Jean-Pierre. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JQ 2015 657257 พร้อมให้บริการ
The long partition and the making of modern South Asia : Zamindar, Vazira Fazila-Yacoobali. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HIST DS 2010 659500 พร้อมให้บริการ
หลังโครงสร้างนิยมฉบับย่อ / เบลซีย์, แคทเธอรีน, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B841.4 .บ74 พร้อมให้บริการ
Socrates : Dell, Pamela. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B316 .D45 2007 พร้อมให้บริการ
The body of the conquistador : Earle, Rebecca. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books F1411 .E275 2012 พร้อมให้บริการ
The Common growl : Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B105.C46 C66 2016 พร้อมให้บริการ
สันติภาพกับความคิดของเด็กยากจน : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B105.ส6 ช6 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
Jacques Derrida : Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B2430.D484 J33 2015 พร้อมให้บริการ
Bind us apart : Guyatt, Nicholas, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books E184.A1 G89 2016 พร้อมให้บริการ
The disavowed community / Nancy, Jean-Luc. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HM711 .N36 2016 พร้อมให้บริการ
Terms of the political : Esposito, Roberto, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JA71.E86 2013 พร้อมให้บริการ
The unavowable community / Blanchot, Maurice. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PQ307.C57B55 2009 พร้อมให้บริการ
สัญวิทยา, โครงสร้างนิยม, หลังโครงสร้างนิยม กับการศึกษารัฐศาสตร์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books COMMD P 2002 397328 พร้อมให้บริการ
The History of continental philosophy. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B791 .H574 2010 V. 5 พร้อมให้บริการ
The History of continental philosophy. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B791 .H574 2010 V. 7 พร้อมให้บริการ
Listen : Szendy, Peter. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books ML3800 .S94 2008 พร้อมให้บริการ
A short introduction to hermeneutics / Jasper, David, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books BS476 .J37 พร้อมให้บริการ
Understanding hermeneutics / Schmidt, Lawrence K. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books BD241 .S36 2010 พร้อมให้บริการ
China's cyber power / Inkster, Nigel. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HM851 .I55 2016 พร้อมให้บริการ
Understanding virtue ethics / Hooft, Stan van, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books ETHI BJ 2006 669199 พร้อมให้บริการ
Understanding naturalism / Ritchie, Jack. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2008 669184 พร้อมให้บริการ
Derrida : Peeters, Benoit, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2013 633476 พร้อมให้บริการ
Confucian reflections : Ivanhoe, P. J. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2013 669147 พร้อมให้บริการ
Border as method, or, the multiplication of labor / Mezzadra, Sandro. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JC 2013 666170 พร้อมให้บริการ
The Cambridge companion to virtue ethics / Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books BJ1521.C36 2014 พร้อมให้บริการ
Understanding rationalism / Huenemann, Charles. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2008 669188 พร้อมให้บริการ
The History of continental philosophy. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books B791 .H574 2010 V. 6 พร้อมให้บริการ
Identity : Nancy, Jean-Luc. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books BD236 .N36 2015 พร้อมให้บริการ
Globalization, difference and human security / Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JZ 2013 625295 พร้อมให้บริการ
The Mekong : Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HD1698 .M47M45 2016 พร้อมให้บริการ
Guerrilla diplomacy : Copeland, Daryl, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JZ1305.C67 2009 พร้อมให้บริการ
Secret diplomacy : Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JZ1305.S43 2016 พร้อมให้บริการ
Myanmar's mountain and maritime borderscapes : Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books DS528.5 .M93 2016 พร้อมให้บริการ
Philosophy of language and linguistics : Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2014 667791 พร้อมให้บริการ ติดต่องานบริการยืม-คืน
The future as cultural fact : Appadurai, Arjun, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JZ 2013 661159 พร้อมให้บริการ
How forests think : Kohn, Eduardo. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HIST F 2013 635923 พร้อมให้บริการ
The terms of political discoures. Connolly, William Eugene, Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JA61 .C6 พร้อมให้บริการ
War crimes, atrocity, and justice / Shapiro, Michael J. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books LANG&LIT PN 2015 648542 พร้อมให้บริการ
Recognition or disagreement : Honneth, Axel, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2016 669002 พร้อมให้บริการ
Between frontiers : Ishikawa, Noboru. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JC 2010 660353 พร้อมให้บริการ
Hillbilly elegy : Vance, J. D. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HD8073.V36 A3 2016 พร้อมให้บริการ
Poststructuralism and after : Howarth, David R. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JA 2013 658943 พร้อมให้บริการ ติดต่อบริการยืม-คืน
Anthropology in theory : Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books GN25.A572 2014 พร้อมให้บริการ
A short introduction to social research / Henn, Matthew Christopher. Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books H62 .H393 พร้อมให้บริการ
The defining decade : Jay, Meg. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books BF724.5 .J392 2013 พร้อมให้บริการ
American identity and the politics of multiculturalism / Citrin, Jack. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JV 2014 666294 พร้อมให้บริการ
Generation me : Twenge, Jean M., Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books SOCY HQ 2014 639366 พร้อมให้บริการ
"Can we all get along?" : McClain, Paula Denice. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books E184.A1M33 2014 พร้อมให้บริการ
The persistence of the color line : Kennedy, Randall, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books E185.615 .K46 2012 พร้อมให้บริการ
Quiet : Cain, Susan. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books BF698.35.I59 C356 2013 พร้อมให้บริการ
Studies in ethnomethodology / Garfinkel, Harold. Reserve Book (7 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books SOCY HM 2015 661155 พร้อมให้บริการ ติดต่อบริการยืม-คืน
The path : Puett, Michael J., Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books PHIL B 2016 665608 พร้อมให้บริการ
Critical security studies : Peoples, Columba. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JZ 2015 649611 พร้อมให้บริการ
Fields of blood : Armstrong, Karen, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books REL BL 2015 657255 พร้อมให้บริการ
The Routledge handbook of global ethics / Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books BJ320 .R68 2015 พร้อมให้บริการ
Michelle Obama : Slevin, Peter., Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books E909.S54 2016 พร้อมให้บริการ
Value in Marx : Henderson, George L., Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HB97.5 .H46 2013 พร้อมให้บริการ
Time and philosophy : McCumber, John. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books PHIL B 2011 658969 พร้อมให้บริการ
Theory of the border / Nail, Thomas. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JC323.N35 2016 พร้อมให้บริการ
Violent borders : Jones, Reece. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JV6225 .J66 2016 พร้อมให้บริการ
Anthropology in theory : Reserve Book (1 Day) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books GN25 .A57 พร้อมให้บริการ
Toward an architecture of enjoyment / Lefebvre, Henri, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books ARCH NA 2014 632261 พร้อมให้บริการ
Becoming the boss : Pollak, Lindsey. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books MGNT HD 2014 664009 พร้อมให้บริการ
Why presidents fail : Kamarck, Elaine Ciulla. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JK585.K36 2016 พร้อมให้บริการ
The shepherd's life : Rebanks, James. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books AGRI SF 2015 651458 พร้อมให้บริการ
Virality : Sampson, Tony D. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books BF357 .S26 2012 พร้อมให้บริการ
The ISIS apocalypse : McCants, William Faizi, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HV6433.I722M33 2016 พร้อมให้บริการ
The slave's cause : Sinha, Manisha. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books E441.S524 2016 พร้อมให้บริการ
The ASEAN reader. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books DS520.9 .A84 2015 พร้อมให้บริการ
Deforming American political thought : Shapiro, Michael J., Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JA84.U5 S487 2016 พร้อมให้บริการ
The paradox of hope : Mattingly, Cheryl, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books MED WS 2010 659522 พร้อมให้บริการ
White trash : Isenberg, Nancy. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books HN90.S6 I84 2016 พร้อมให้บริการ
Contemporary Southeast Asia / Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books DS526.7 .C66 2009 พร้อมให้บริการ
ASEAN and the institutionalization of East Asia / Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JZ6009.E18 A84 2012 พร้อมให้บริการ
ASEAN regionalism : Roberts, Christopher B. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books DS521 .R63 2012 พร้อมให้บริการ
Foreign policy : Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Reserve Books JZ1305 .F67 2012 พร้อมให้บริการ
The quest for security : Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books HN18.3 .Q47 2013 พร้อมให้บริการ
The professor and the madman : Winchester, Simon. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books LANG&LIT PE 2005 650269 พร้อมให้บริการ
Bush / Smith, Jean Edward. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books E902 .S64 2017 พร้อมให้บริการ
Madness in international relations : Howell, Alison, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books MED WM 2011 624804 พร้อมให้บริการ
On escape = Levinas, Emmanuel. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books PHIL BD 2003 635981 พร้อมให้บริการ
Debating the end of history : Noble, David W. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books E175 .N63 2012 พร้อมให้บริการ
Methodology of social sciences / Weber, Max, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books H61 .W38 2011 พร้อมให้บริการ
The future of trauma theory : Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books LANG&LIT PN 2014 659531 พร้อมให้บริการ
Thinking like a political scientist : Howard, Christopher, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books JA86 .H69 2017 พร้อมให้บริการ
Aesop's anthropology : Hartigan, John, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books SOCY HM 2014 642012 พร้อมให้บริการ
Dao Companion to the Analects / Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books PHIL B 2014 661034 พร้อมให้บริการ
This is political philosophy : Tuckness, Alex Scott, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books JA71 .T83 2017 พร้อมให้บริการ
แสง น้ำและรวงข้าว : เดชา ตั้งสีฟ้า. Reserve Book (Permanent) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books HM621 .ด62 2560 พร้อมให้บริการ
The earth : Krivine, Hubert. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books QE11 .K75 2015 พร้อมให้บริการ
Making money : Bjerg, Ole, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books HB801 .B526 2014 พร้อมให้บริการ
Handbook of social theory / Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books H61 .H324 2009 พร้อมให้บริการ
The nature of things / Lucretius Carus, Titus. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books LANG&LIT PA 2007 656922 พร้อมให้บริการ
Political philosophy cross-examined : Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books PLSC JA 2013 651367 พร้อมให้บริการ
The gatekeepers : Whipple, Chris. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books JK552 .W45 2017 พร้อมให้บริการ
Understanding Brecht / Benjamin, Walter, Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books PT2603.R397 Z5213 พร้อมให้บริการ
The power of habit : Duhigg, Charles. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books PSYC BF 2014 665613 พร้อมให้บริการ
Read my desire : Copjec, Joan. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books BF175.4.C84 C67 2015 พร้อมให้บริการ
Ethics : Badiou, Alain. Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books BJ1402 .B335 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305