หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEE 404 History of Economic Thought

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  2. รหัสรายวิชา: EE 404 History of Economic Thought
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The evolution of economic thought / Brue, Stanley L., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB75 .O75 2013 ยืมออก 18/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544