หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: TH261
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วันชนะ ทองคำเภา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ลูกอีสาน. คำพูน บุญทวี, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ค57ล7 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ช่างสำราญ / พิมใจ จูกลิ่น, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .พ639ช62 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
แม่เบี้ย / วาณิช จรุงกิจอนันต์, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ว633ม8 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
แม่เบี้ย / วาณิช จรุงกิจอนันต์, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ว633ม8 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
เรือนนพเก้า / วินิตา ดิถียนต์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ว652ร82 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
เรือนนพเก้า / วินิตา ดิถียนต์, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ว652ร82 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ลูกสาวฤษี / ปริทรรศ หุตางกูร, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ป4594ล725 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ลูกสาวฤษี / ปริทรรศ หุตางกูร, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ป4594ล725 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ทุ่งมหาราช มาลัย วรจิตร. Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ม66ท7 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
ทุ่งมหาราช มาลัย วรจิตร. Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ม66ท7 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
เจ้าพ่อ-เจ้าเมือง / อาจินต์ ปัญจพรรค์, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .อ67จ73 ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
เจ้าพ่อ-เจ้าเมือง / อาจินต์ ปัญจพรรค์, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .อ67จ73 ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
เจ้าพ่อ-เจ้าเมือง / อาจินต์ ปัญจพรรค์, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .อ67จ73 ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
เจ้าพ่อ-เจ้าเมือง / อาจินต์ ปัญจพรรค์, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .อ67จ73 ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
เจ้าพ่อ / อาจินต์ ปัญจพรรค์, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books FIC 2015 667233 พร้อมให้บริการ
หนึ่งในร้อย บุบผา นิมมานเหมินทร์, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books 2559/12536 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544