หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEE461

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: EE461
  3. อาจารย์ผู้สอน:
  4. หมายเหตุ: Taylor, J. Edward and Travis J. Lybbert. (2020). Essentials of Development Economics, Third Edition. University of California Press. [TL] eBook >> https://bit.ly/2YdKiWv

ไม่มีรายการหนังสือสำรองที่ถูกเลือกจากรายวิชานี้

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544