หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของGS 284

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
  2. รหัสรายวิชา: Designing for Science
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ปิยะสุดา แพ่งสภา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Routledge handbook of environment and society in Asia / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GE160.A8 R688 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544