หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของGender and Sustainability Module

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
  2. รหัสรายวิชา: GS 640
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ปิยะสุดา แพ่งสภา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Climate change solutions and environmental migration : the injustice of maladaptation and the gendered 'silent offset' economy / the injustice of maladaptation and the gendered 'silent offset' economy / Ginty, Anna. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD171.75 .G568 2021 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544