หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของOM316

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
  2. รหัสรายวิชา: OM316
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การพยากรณ์ทางธุรกิจ = Business forecasting / Business forecasting / เอกจิตต์ จึงเจริญ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.27 .อ67 2563 พร้อมให้บริการ
Business forecasting with accompanying Excel-based ForecastX software / Wilson, J. Holton, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.27 .W56 2007 พร้อมให้บริการ
Business forecasting / Hanke, John E., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB3730 .H3 2005 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544