หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของOM201

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
  2. รหัสรายวิชา: OM201
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Principles of operations management / Heizer, Jay H., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books TS155 .H3758 2006 พร้อมให้บริการ
พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดการบริหารการปฏิบัติการ / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books TS155 .พ46 2558 พร้อมให้บริการ
Operations management ในโลกธุรกิจ / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books TS155 .อ935 2559 พร้อมให้บริการ
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ = Operations management / ไฮเซอร์, เจย์ เอช., Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books TS155 .ฮ926 2554ก พร้อมให้บริการ
Operations 4.0 / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD37 .อ938 2561 พร้อมให้บริการ
ข้อมูลและการตัดสินใจในโลกที่ไม่เหมือนเดิม = Data and decision in the disrupted world / Data and decision in the disrupted world / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.23 .ข54 2563 พร้อมให้บริการ
Operations and supply chain management / Jacobs, F. Robert. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS155 .C5 2018 ยืมออก 31/05/2022
Operations management / Stevenson, William J. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books TS155 .S732 2014 พร้อมให้บริการ
Operations management : sustainability and supply chain management / sustainability and supply chain management / Heizer, Jay H. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books TS155 .H376 2020 ยืมออก 31/05/2022
Operations management / Stevenson, William J. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books TS155 .S73 2021 ยืมออก 31/05/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544