หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของBA204

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  2. รหัสรายวิชา: BA204
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สถิติเพื่อการตัดสินใจ / ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1017 .ศ46 2548 ยืมออก 01/07/2022
สถิติเพื่องานบริหาร / ฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA33 .ฉ6 2544 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงธุรกิจ / ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA278.2 .ศ463 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
สถิติธุรกิจ : โจทย์ปัญหาและคำเฉลย / โจทย์ปัญหาและคำเฉลย / ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF1017 .ศ456 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
Statistical techniques in business & economics / Lind, Douglas A. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HA29 .M3 2015 พร้อมให้บริการ
Statistics for business and economics / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF1017 .A53 2017 ยืมออก 31/08/2022
Basic business statistics : concepts and applications / concepts and applications / Berenson, Mark L. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
General Books HA29 .B39 2012 พร้อมให้บริการ
Business statistics : a decision-making approach / a decision-making approach / Groebner, David F. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF1017 .G7 2014a พร้อมให้บริการ
Basic business statistics : concepts and applications / concepts and applications / Berenson, Mark L. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29 .B39 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544