หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของHR324-317

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  2. รหัสรายวิชา: HR324-317
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Organization development & change / Cummings, Thomas G. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.8 .W33 2015 พร้อมให้บริการ
An experiential approach to organizational development / Brown, Donald R., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.8 .H3 2011 พร้อมให้บริการ
Knowledge management / Debowski, Shelda. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.2 .D43 C. 2 พร้อมให้บริการ
Diagnosing organizations : methods, models, and processes / Harrison, Michael I. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD58.7 .H3697 2005 พร้อมให้บริการ
The Change handbook : group methods for shaping the future / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD58.8 .C4556 พร้อมให้บริการ
HBR's 10 must reads on change. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD58.8 .H39 2011 ยืมออก 31/05/2022
Appreciative inquiry for change management : using AI to facilitate organizational development / Lewis, Sarah, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.8 .L493 2016 พร้อมให้บริการ
การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทางและปัญหา / ความหมาย เนื้อหา แนวทางและปัญหา / ติน ปรัชญพฤทธิ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JF1358 .ต6 2555 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาองค์การ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD58.8 .ร82 2557 ยืมออก 31/05/2022
ทฤษฎีองค์การ (Organization theory) (Organization theory) สมยศ นาวีการ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD37 .ส375 ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
การเปลี่ยนแปลงและการพลิกโฉม สำหรับองค์การในอนาคต = Change and transformation for the future organizations / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.8 .ท63 2561 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544