หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของHR324-317

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  2. รหัสรายวิชา: HR324-317
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Organization development & change / Cummings, Thomas G. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.8 .W33 2015 พร้อมให้บริการ
An experiential approach to organizational development / Brown, Donald R., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.8 .H3 2011 พร้อมให้บริการ
Knowledge management / Debowski, Shelda. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.2 .D43 C. 2 พร้อมให้บริการ
Diagnosing organizations : methods, models, and processes / Harrison, Michael I. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD58.7 .H3697 2005 พร้อมให้บริการ
The Change handbook : group methods for shaping the future / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD58.8 .C4556 พร้อมให้บริการ
HBR's 10 must reads on change. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD58.8 .H39 2011 พร้อมให้บริการ
Appreciative inquiry for change management : using AI to facilitate organizational development / Lewis, Sarah, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.8 .L493 2016 พร้อมให้บริการ
การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทางและปัญหา / ความหมาย เนื้อหา แนวทางและปัญหา / ติน ปรัชญพฤทธิ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JF1358 .ต6 2555 ยืมออก 25/12/2021
การพัฒนาองค์การ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD58.8 .ร82 2557 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีองค์การ (Organization theory) (Organization theory) สมยศ นาวีการ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD37 .ส375 ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
การเปลี่ยนแปลงและการพลิกโฉม สำหรับองค์การในอนาคต = Change and transformation for the future organizations / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.8 .ท63 2561 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544