หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของHR315

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  2. รหัสรายวิชา: HR315
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Strategic pay : aligning organizational strategies and pay systems / Lawler, Edward E. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549.5.C67 L384 พร้อมให้บริการ
The Compensation handbook : a state-of-the-art guide to compensation strategy and design / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD4926 .R6 2000 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
People, performance, and pay : dynamic compensation for changing organizations / Flannery, Thomas Patrick, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF5549.5.C67 F57 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Compensation / Gerhart, Barry A. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549.5.C67 M55 2020 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544