หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของHR314

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  2. รหัสรายวิชา: HR314
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Learning and development practice / Beevers, Kathy. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549.5.T7 B45 2013 พร้อมให้บริการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน = Strategic human resource management : concepts and strategies for competitive advantage / แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน = Strategic human resource management : concepts and strategies for competitive advantage / พิชิต เทพวรรณ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5549 .พ598 2554 พร้อมให้บริการ
การประเมินโครงการฝึกอบรม / พิสณุ ฟองศรี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD69.ค9 พ658 2553 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human resource development / Human resource development / ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF5549 .ศ637 2559 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human resource development / สุจิตรา ธนานันท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5549 .ส644 พร้อมให้บริการ
Learning for organizational development : how to design, deliver and evaluate effective L & D / Arney, Eileen. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD58.82 .A76 2017 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544