หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของHR312

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  2. รหัสรายวิชา: HR312
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Applied psychology in human resource management / Cascio, Wayne F., Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF5549 .C33 2014 พร้อมให้บริการ
Armstrong's handbook of performance management : an evidence-based guide to delivering high performance / Armstrong, Michael, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549.5.R3 A767 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544