หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของHR311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  2. รหัสรายวิชา: HR311
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Organizations : behavior, structure, processes / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM131 .G52 2012 พร้อมให้บริการ
Principles of organizational behavior : realities and challenges / Quick, James Campbell. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.7 .N44 2011 ยืมออก 31/08/2022
The art of leadership / Manning, George, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books BF637.L4 M36 2012 พร้อมให้บริการ
Organizational behavior / Robbins, Stephen P., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.7 .R59 2017 พร้อมให้บริการ
การบริหารและพฤติกรรมองค์การ = Management and organizational behavior / Management and organizational behavior / สมยศ นาวีการ. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD37 .ส3724 2549 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิด และทฤษฎี / แนวคิด และทฤษฎี / สุพานี สฤษฎ์วานิช. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.7 .ส736 2552 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544