หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 102

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 102
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วราลักษณ์ คงอ้วน
    • นิพันธ์ วิเชียรน้อย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การจัดพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต = Managing campus green area at Thammasat University Rangsit Center : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย / Managing campus green area at Thammasat University Rangsit Center : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย / วราลักษณ์ คงอ้วน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472.45 .ว465 2554 พร้อมให้บริการ
การวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง = Urban environmental planning and management / Urban environmental planning and management / วราลักษณ์ คงอ้วน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .ว46 2559 ยืมออก 31/08/2022
Time-saver standards for housing and residential development / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA9051 .T55 1995 พร้อมให้บริการ
การวางแผนเมืองและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง = Urban planning and transportation system development / Urban planning and transportation system development / ภาวิณี เอี่ยมตระกูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE305 .ภ656 2555 ยืมออก 22/01/2022
Living in the environment : principles, connections, and solutions / Miller, G. Tyler (George Tyler), Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF41 .M5 2002 พร้อมให้บริการ
การวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง = Urban environmental planning and management / Urban environmental planning and management / วราลักษณ์ คงอ้วน. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT166 .ว46 2559 พร้อมให้บริการ คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อดูฉบับอื่นๆ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544