หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 102

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 102
  4. Instructors:
    • วราลักษณ์ คงอ้วน
    • นิพันธ์ วิเชียรน้อย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การจัดพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต = วราลักษณ์ คงอ้วน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472.45 .ว465 2554 พร้อมให้บริการ
การวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง = วราลักษณ์ คงอ้วน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .ว46 2559 ยืมออก 31/08/2019
Time-saver standards for housing and residential development / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA9051 .T55 1995 พร้อมให้บริการ
การวางแผนเมืองและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง = ภาวิณี เอี่ยมตระกูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE305 .ภ656 2555 ยืมออก 02/03/2019
Living in the environment : Miller, G. Tyler (George Tyler), Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF41 .M5 2002 พร้อมให้บริการ
การวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง = วราลักษณ์ คงอ้วน. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT166 .ว46 2559 ยืมออก 27/02/2019 คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อดูฉบับอื่นๆ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305