หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMK411-423

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: MK411-423
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Marketing 4.0 : moving from traditional to digital / moving from traditional to digital / Kotler, Philip. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415 .K5988 2017 พร้อมให้บริการ
Sustainability marketing : a global perspective / Belz, Frank-Martin. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415 .B388 2012 พร้อมให้บริการ
Marketing 5.0 : technology for humanity / technology for humanity / Kotler, Philip. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HF5415 .K5989 2021 พร้อมให้บริการ
Thailand's sustainable business guide : how to future proof your business in the name of a better world / how to future proof your business in the name of a better world / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD60.5.T5 T43 2017 พร้อมให้บริการ
Sustainable marketing : managerial-ecological issues / Fuller, Donald A. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5413 .F85 พร้อมให้บริการ
The green marketing manifesto / Grant, John Stephen, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF5413 .G724 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Advertising transformed : the new rules for the digital age / Van Dyck, Fons. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5823 .V36 2014 พร้อมให้บริการ
The fourth industrial revolution / Schwab, Klaus, Reserve Book (3 Days) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books HC79.T4 S39 2016 พร้อมให้บริการ
ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม = Corporate social responsibility / Corporate social responsibility / สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD60 .ส74 2556 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544