หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMK321-422

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: MK321-422
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Innovation and entrepreneurship : practice and principles / practice and principles / Drucker, Peter F. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD2346.U5 D7 2015 ยืมออก 31/08/2022
Entrepreneurship / Bygrave, William D., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HD62.5 .B937 2014 ยืมออก 31/08/2022
Enterprise and small business : principles, practice and policy / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2341 .E58 2006 พร้อมให้บริการ
David and Goliath : underdogs, misfits and the art of battling giants / Gladwell, Malcolm, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF503 .G53 2014 พร้อมให้บริการ
The art of the start 2.0 : the time-tested, battle-hardened guide for anyone starting anything / the time-tested, battle-hardened guide for anyone starting anything / Kawasaki, Guy, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD62.5 .K38 2015 พร้อมให้บริการ
Entrepreneurial marketing : an effectual approach / an effectual approach / Nijssen, E. J. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.153 .N557 2014 พร้อมให้บริการ
Entrepreneurial marketing : global perspectives / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .E58 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544