หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMK319-324

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: MK319-324
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Digital analytics for marketing / Sponder, Marshall. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.1265 .S66 2018 พร้อมให้บริการ
Marketing 4.0 : moving from traditional to digital / moving from traditional to digital / Kotler, Philip. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415 .K5988 2017 พร้อมให้บริการ
Digital marketing strategy : an integrated approach to online marketing / an integrated approach to online marketing / Kingsnorth, Simon. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF5548.32.K56 2016 พร้อมให้บริการ
Marketing management / Kotler, Philip. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .K6 2016 ยืมออก 31/08/2022
Digital marketing / Chaffey, Dave, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.1265 .I57 2019 พร้อมให้บริการ
Social media marketing / Tuten, Tracy L., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM742 .T88 2018 พร้อมให้บริการ
วิเคราะห์ตลาด บนโลกดิจิทัล = Digital marketing analytics : การทำความเข้าใจกับข้อมูลลูกค้าในโลกดิจิทัล / Digital marketing analytics : การทำความเข้าใจกับข้อมูลลูกค้าในโลกดิจิทัล / เฮ็มแมน, ชัค. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.1265 .ฮ758 2561ก พร้อมให้บริการ
Digital marketing : concept & case study อัพเดท 2015 / concept & case study อัพเดท 2015 / ณัฐพล ใยไพโรจน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415.1265 .ณ633 2558 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544