หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMK317-319

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: MK317-319
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Marketing management / Kotler, Philip. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .K6 2016 ยืมออก 31/08/2022
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ : ต่อให้ติดใกล้ชิดผู้บริโภคในโลกไร้รอยต่อ = Ingegrated marketing communications : connecting with consumers in the seamless world / ต่อให้ติดใกล้ชิดผู้บริโภคในโลกไร้รอยต่อ = Ingegrated marketing communications : connecting with consumers in the seamless world / อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.1255 .อ466 2561 พร้อมให้บริการ
The new marketing paradigm / Schultz, Don E. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF5415.123 .S38 1994 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective / an integrated marketing communications perspective / Belch, George E. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5823 .B4 2021 ยืมออก 31/08/2022
Integrated advertising, promotion, and marketing communications / Clow, Kenneth E. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .C53 2016 ยืมออก 31/08/2022
IMC, the next generation : five steps for delivering value and measuring returns using marketing communication / Schultz, Don E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415 .S298 พร้อมให้บริการ
Marketing communications / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .M367 2015 ยืมออก 31/08/2022
Strategic integrated marketing communication : theory and practice / Percy, Larry. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .P47 พร้อมให้บริการ
Integrated marketing communications / Pickton, David. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .P53 2005 C. 3 ยืมออก 31/05/2022
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ : ต่อให้ติดใกล้ชิดผู้บริโภคในโลกไร้รอยต่อ = Ingegrated marketing communications : connecting with consumers in the seamless world / ต่อให้ติดใกล้ชิดผู้บริโภคในโลกไร้รอยต่อ = Ingegrated marketing communications : connecting with consumers in the seamless world / อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.1255 .อ466 2561 พร้อมให้บริการ
Marketing communications : theory and applications / theory and applications / Rossiter, John R. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.123 .R67 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544