หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMK316

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: MK316
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Marketing channels : a management view / Rosenbloom, Bert. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.125 .R6 2013 พร้อมให้บริการ
Marketing channels / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.125 .S72 2014 พร้อมให้บริการ
The channel advantage : going to market with multiple sales channels to reach more customers, sell more products, make more profit / Friedman, Lawrence G. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.129 .F754 พร้อมให้บริการ
Changing the channel : 12 easy ways to make millions for your business / Masterson, Michael. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF5415.13 .M328 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Supply management / Burt, David N. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD39.5 .L38 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544