หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMK314

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการเงิน
  2. รหัสรายวิชา: MK314
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Marketing Research / Burns, Alvin C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.2 .B778 2017 พร้อมให้บริการ
Handbook of qualitative research methods in marketing / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.2 .H333 พร้อมให้บริการ
การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ = Product management and new product development / Product management and new product development / ชลธิศ ดาราวงษ์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.15 .ช436 2560 พร้อมให้บริการ
การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services marketing : concepts and strategies / แนวคิดและกลยุทธ์ = Services marketing : concepts and strategies / ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD9980.5 .ธ64 2563 พร้อมให้บริการ
คู่มือการคิดเชิงออกแบบ = The design thinking playbook / The design thinking playbook / ลูว์ริก, ไมเคิล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books T49.5 .ล754 2563 ยืมออก 04/01/2022
Product strategy and management / Baker, Michael J., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.15 .B35 2007 พร้อมให้บริการ
Services marketing : an Asia-Pacific and Australian perspective / Lovelock, Christopher H. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD9989.A82 L68 2007 พร้อมให้บริการ
Services marketing : integrating customer focus across the firm / Zeithaml, Valarie A. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD9980.5 .Z45 2009 พร้อมให้บริการ
Product and services management / Avlonitis, George J. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.15 .A986 C. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544