หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMK313-315

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: MK313-315
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Marketing Research / Burns, Alvin C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.2 .B778 2017 พร้อมให้บริการ
Marketing research : an applied orientation / an applied orientation / Malhotra, Naresh K. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.2 .M285 2007 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544