หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMK312

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: MK312
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Marketing management / Kotler, Philip. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .K6 2016 ยืมออก 31/08/2022
Strategic brand management : building, measuring, and managing brand equity / building, measuring, and managing brand equity / Keller, Kevin Lane, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD69.B7 K45 2020 พร้อมให้บริการ
From brand vision to brand evaluation : the strategic process of growing and strengthening brands / De Chernatony, Leslie. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD69.B7 D435 2006 พร้อมให้บริการ
The new strategic brand management : advanced insights and strategic thinking / Kapferer, Jean-Noel. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD69.B7 K3723 2012 ยืมออก 31/08/2022
Building a storybrand : clarify your message so customers will listen / clarify your message so customers will listen / Miller, Donald, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.1255 .M55 2017 พร้อมให้บริการ
Brand management : co-creating meaningful brands / co-creating meaningful brands / Beverland, Michael. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.1255 .B474 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544