หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIS462

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  2. รหัสรายวิชา: IS462
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Modern database management / Hoffer, Jeffrey A. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books QA76.9.D3 M338 2016 พร้อมให้บริการ
Database design, application development, and administration / Mannino, Michael V. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA76.9.D26 M36 2012 พร้อมให้บริการ
การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล = Database design and administration / Database design and administration / ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA76.9.อ5 ศ64 2552 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544