หนังสือสำรองของUP 203

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 203
  4. อาจารย์ผู้สอน:
  5. หมายเหตุ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
An introduction to geographical information systems / Heywood, D. Ian. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books G70.212 .H48 2002 พร้อมให้บริการ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนและผังเมือง / พุฒพรรณี ศีตะจิตต์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GEOG G 2014 644278 พร้อมให้บริการ
Getting started with geographic information systems / Clarke, Keith C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books G70.212 .C53 1999 พร้อมให้บริการ
Making maps : Krygier, John B. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GA105.3 .K79 พร้อมให้บริการ
GIS for the urban environment / Maantay, Juliana, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT153 .M33 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455