หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIS352

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  2. รหัสรายวิชา: IS352
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
E-commerce : business, technology, society / Laudon, Kenneth C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5548.32 .L38 พร้อมให้บริการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Electronic commerce / Electronic commerce / ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5548.32 .ศ64 2555 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544