หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIS318

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  2. รหัสรายวิชา: IS318
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศด้านการเงินและการบัญชี เพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร = Financial and accounting information systems for enterprise resource planning (ERP) / Financial and accounting information systems for enterprise resource planning (ERP) / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.213 .น63 2555 พร้อมให้บริการ
Oracle E-business suite manufacturing & supply chain management / Gerald, Bastin. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books TS176 .G433 พร้อมให้บริการ
Concepts in enterprise resource planning : international edition / Monk, Ellen F. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.28 .M637 2013 พร้อมให้บริการ
Enterprise resource planning systems : systems, life cycle, electronic commerce, and risk / O'Leary, Daniel Edmund. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books TS155 .O54 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544