หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIS315

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  2. รหัสรายวิชา: IS315
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Systems analysis and design in a changing world / Satzinger, John W. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA402 .S25 2009 พร้อมให้บริการ
Systems analysis and design / Tilley, Scott R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books T57.6 .S515 2016 พร้อมให้บริการ
Accounting information systems / Gelinas, Ulric J. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5679 .G45 2014 พร้อมให้บริการ
Effective project management : traditional, agile, extreme / Wysocki, Robert K. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD69.P75 W97 2014 พร้อมให้บริการ
Business process modeling, simulation, and design / Laguna, Manuel. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD62.17 .L34 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544