หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIS314

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  2. รหัสรายวิชา: IS314
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Database systems : a practical approach to design, implementation and management : global edition / a practical approach to design, implementation and management : global edition / Connolly, Thomas M. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA76.9.D26 C66 2015 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of database systems / Elmasri, Ramez, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA76.9.D3 E38 2014 พร้อมให้บริการ
Modern database management / Hoffer, Jeffrey A. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books QA76.9.D3 M338 2016 พร้อมให้บริการ
An introduction to database systems / Date, Chris J., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA76 .D34 2004 พร้อมให้บริการ
Database systems : design, implementation, and management / design, implementation, and management / Rob, Peter. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA76.9.D26 R63 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544