หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIS282

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  2. รหัสรายวิชา: IS282
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
About face : the essentials of interaction design / the essentials of interaction design / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA76.9.U83 C667 2014 พร้อมให้บริการ
Interaction design : beyond human-computer interaction / Sharp, Helen. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA76.9.H85 S53 2007 พร้อมให้บริการ
Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction / Shneiderman, Ben, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books QA76.9.I58 S47 1998 พร้อมให้บริการ
Don't make me think, revisited : a common sense approach to web usability / a common sense approach to web usability / Krug, Steve. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TK5105.888 .K75 2014 พร้อมให้บริการ
The design of everyday things / Norman, Donald A. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MANUF TS 2013 669938 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544